پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاتچن

این پرسشنامه انگیزه فرد رابرای بکارگیری نو آوری درشغلش را مورد ارزیابی قرار می دهد.وشامل ۶ عبارت است که پاسخ دهنده تنها یک گزینه رابرای هرعبارت انتخاب میکند.ودارای نحوه امتیاز بندی وتفسیر نتایج است.