پرسشنامه سنجش طفره جو یی

این ابزار دارای ۲۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها مطمئن نیستم،خیر،بله میباشد ودارای روش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.