پرسشنامه سنجش میزان خود کنترلی

35,000.00 ریال – خرید
این ابزار دارای ۲۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،مطمئن نیستم،مخالفم،کاملا مخالفم ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.