پرسشنامه سنجش میزان خود کنترلی

این ابزار دارای ۲۵ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها کاملا موافقم،موافقم،مطمئن نیستم،مخالفم،کاملا مخالفم ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.