پرسشنامه آگاهی فراشناختی ازراهبردهای مطالعه

این پرسشنامه آگاهی فراشناختی ازراهبردهای خواندن رادرسه مقیاس راهبردهای کلی خواندن،راهبردهی حل مسئله،وراهبردهای حمایتی مطالعه را می سنجدوشامل ۳۰ ماده وسه حیطه است و روایی وپایاییش موردتایید میباشد.