پرسشنامه آگاهی دهنده نقصان شناختی در افراد مسن

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال که از پایایی و اعتبار برخوردارند ودارای روش نمره گذاری میباشد.