پرسشنامه آگاهی دهنده نقصان شناختی در افراد مسن

این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال که از پایایی و اعتبار برخوردارند ودارای روش نمره گذاری میباشد.