پرسشنامه آشوب وشغل مدیران پیتر بی وایل

این پرسشنامه شمایی از تحمل پذیری فرد را برای مدیریت درزمانهای آشفته ارائه می دهد.وشامل ۲۴ عبارت است که مقیاسهای پاسخ به آنه اعداد۰تا۴ است.همراه با نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج.