پرسشنامه آزمون کفایت اجتماعی

این آزمون یک پرسشنامه ۴۷ سوالی است و چهار بعد مهارتها و توانایی های شناختی،مهارتهای رفتاری،کفایت های هیجانی ،آمایه های انگیزشی و انتظار را می سنجد. ودارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است.