پرسشنامه آزمون پنج مقیاسی عزت نفس پپ برای کودکان

30,000 ریال – خرید

این پرسشنامه دارای ۶ خرده مقیاس است کلی . تحصیلی . جسمانی . خانوادگی . اجتماعی . دروغ سنج

دارای ۶۰ سوال است . اعتبار ، روایی و نمره گذاری است