پرسشنامه آزمون پرخاشگری/مورد اذیت و آزار قرار گرفتن

این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال است که تعدا دفعاتی را که در طول هفته گذشته یک فرد مورد اذیت و آزار قرار گرفته یا رفتارهای پرخاشگری داشته را اندازه گیری میکند و دارای روش نمره دهی است.