پرسشنامه آزمون عاطفه خود آگاه

این اآزمون از نوع مداد کاغذی است که ۱۶ موقعیت زندگی را روزمره را به آزمودنی ارائه میدهد.ودارای روش نمره گذاری میباشد واز روایی واعتبار مناسبی برخوردار است.