پرسشنامه آزمون عاطفه خود آگاه

45,000.00 ریال – خرید
این اآزمون از نوع مداد کاغذی است که ۱۶ موقعیت زندگی را روزمره را به آزمودنی ارائه میدهد.ودارای روش نمره گذاری میباشد واز روایی واعتبار مناسبی برخوردار است.