پرسشنامه آزمون سنجش اعتقادات دینی

این پرسشنامه ۲۶ سوال است که مشارکت دینی ، پای بندی به اعتقادات دینی و رعایت مسایل شرعی را مورد سنجش قرار می دهد . اعتبار ، روایی و شیوه نمره گذاری دارد ۱۱ صفحه با توضیحات کامب در مورد پرسشنامه در قالب فایل jpg می باشد .