پرسشنامه آزمون سخت رویی

30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال است وبر روی گروه نمونه ۴۸۴ نفری در شهر آذربایجان غربی اجرا شده است واز اعتبار وروایی برخوردار است.