پرسشنامه آزمون خوش بینی (جهت گیری زندگی)

شامل ٨ ماده بود. ۴ ماده آن بیانگر خلق خوش بینانه و ۴ ماده (LOT ) آزمون جهت گیری زندگی
بیانگر خلق بدبینانه بوده و پاسخ دهندگان در یک مقیاس چند درجه ای میزان موافقت یا عدم موافقت خود
را با هر یک از جملات اعلام می کردند. این آزمون از لحاظ بیشتر ویژگی های روان سنجی مناسب
بود و تنها انتقادی که به آن وارد شد این بود که عبارات خوش بینانه و بدبینانه آزمون همیشه از همسانی
١٩٩٠ ). افزون بر این بعضی ، ١٩٩۴ ، مارشال ٣ و لانگ ۴ ، درونی بالایی برخوردار نبودند ( الیورز ٢
.( از جملات این آزمون نشان دهنده دقیق انتظارات فرد از آینده نبودند ( برد، ١٩