پرسشنامه آزمون خود نظارتی


این پرسشنامه توسط مارک اشنایدر طراحی گردید . دارای ۲۳سوال و ۴ خرده مقیاس است . . این پرسشنامه دارای توضیحات کامل ، اعتبار ، روایی و شیوه نمره گذاری است