پرسشنامه آزمون تداعی کلمات

شیوه استفاده از این ابزار ساده است به گونه ای که کلمه ای به آزمودنی میدهند واز او می خواهند بلا فاصله پاسخ بدهد.ودارای چندین مرحله بهمراه توضیح وتفسیر است.