پرسشنامه آزمون اضطراب رقابت در ورزش

30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجش میزان اضطراب ورزشکاران برای رقابت در مسابقات است.ودارای ۱۰ عبارت وروش نمره دهی میباشدکه از روایی و پایایی برخوردار است.