پرسشنامه آزمون احساس غربت

این پرسشنامه دارای ۴۵ سوال است واز اعتبار وروایی برخوردار است حداقل نمره در این آزمون ۳۶ وحداکثر نمره ۱۸۰ میباشد.