پرسشنامه آزمونی برای سنجش اعتقادات دینی

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال است وبر روی گروه نمونه ۷۳۲ نفر اجرا شده است واز اعتبار وروایی برخوردار است.