پرسشنامه آزمایش غربالگری ظرفیت شناخت

35,000.00 ریال – خرید
این ابزار یک آزمون ۳۰ مرحله ای است.که برای کمک به متخصص بالینی برای تشخیص سندرم روانی عضوی،بخصوص روان آشفتگی بین بیماران طبی طراحی شده است.واز پایایی و اعتبار برخورداراست.