پرسشنامخ خصومت ومشاجرات خانوادگی

این پرسشنامه دارای ۳ سوال است  که خصومت و مشاجرات خانوادگی را اندازه می گیرد.ودارای روش نمره دهی است.