پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری

این پایان نامه ۱۴۵ صفحه در قالب فایل word است

پایان نامه بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری
فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه ۴ ۱-۲- بیان مسئله ۵ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۹ ۱-۴- اهداف تحقیق ۱۱ ۱-۴-۱- هدف اصلی ۱۱ ۱-۴-۲- ا