پایان نامه واکاوی عوامل موثر بر موفقیت بنگاه های زود بازده بخش کشاورزی

– اهداف مشخص تحقیق
هدف کلی این تحقیق واکاوی عوامل موثر در موفقیت بنگاه های زودبازده بخش کشاورزی در شهرستان ایوان از دیدگاه مجریان طرح ها است.
اهداف اختصاصی نیز شامل موارد زیر است:
۱- بررسی عوامل فردی موثر بر موفقیت بنگاههای زودبازده در شهرستان ایوان
۲- بررسی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت بنگاههای زودبازده در شهرستان ایوان
۳- بررسی عوامل اقتصادی موثر بر موفقیت بنگاههای زودبازده در شهرستان ایوان
۴- بررسی عوامل ا قلیمی و منطقه ای موثر بر موفقیت بنگاههای زودبازده در شهرستان ایوان
۵- بررسی عوامل فرهنگی واجتماعی موثر برموفقیت بنگاهها ی زودبازده در شهرستان ایوان