پایان نامه هوش و سلامت روانی در دانشجویان پیام نورچوار

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه : ۲
بیان مسئله : ۴
اهمیت و ضرورت موضوع : ۶
اهداف پژوهش : ۶
هدف کلی ۶
اهداف جزئی : ۶
سوالهای پژوهش : ۷
فرضیه های تحقیق :‌ ۷
هیجان : ۸
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ تاریخچه هوش هیجانی : ۱۰
۲-۳ پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی ۱۳
۲-۴ تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر ۱۵
۲-۵ هوش هیجانی و مؤلفه های آن : ۱۶
خود آگاهی : ۱۷
خود کنترلی یا مدیریت خود : ۱۷
شعور اجتماعی : ۱۸
خود انگیزی ۱۹
مهارتهای اجتماعی : ۲۰
۲-۶ اساس فرهنگی هوش هیجانی : ۲۲
۲-۷ تفاوت با هوش هیجانی ۲۲
۲-۸ زمینه های بحث هوش هیجانی ۲۳
۲-۹ کالبد شکافی یک تسخیر هیجانی ۲۴
سیستم ارتباط عصبی : ۲۶
قراول هیجانی : ۲۷
متخصص حافظه هیجانی : ۲۸
۲-۱۰ مختصری درباره بهداشت روانی : ۳۱
۲-۱۱ تعریف مفاهمی بداشت روانی : ۳۴
سلامت روان عبارتست از : ۳۴
۲-۱۲ نظریه های مختلف سلامت روانی ۳۵
نظریه فروید ۳۵
نظریه موری ۳۶
نظریه آدلر ۳۷
نظریه فروم ۳۷
نظریه مزلو ۳۸
نظریه اسکینر ۳۸
نظریه کارل یونگ ۳۹
سلامت روان از نظر آلپورت : ۴۰
سلامت روان از نظری رل راجرز از یک فرم : ۴۱
انسان سالم از نظر ویکتور فرانکل ۴۱
ملاکهای مهم از نظر فیشن : ۴۲
افراد سالم از نظر روانی ۴۳
۲-۱۳ نظریه اسلام ۴۴
۲-۱۴ اهمیت سلامت روان ۴۵
۲-۱۵ عوامل موثر بر سلامت روانی ۴۷
الف- عوامل زیستی: ۴۷
ج- عوامل اجتماعی: ۴۷
۲-۱۷ پیامدهای استرس ۵۰
اختلال هیجانی ۵۱
اختلال شناختی ۵۲
اختلال فیزیولوژیکی ۵۳
۲-۱۸ کنار آمدن ۵۴
روشهای کنار آمدن مستقیم ۵۵
کنار آمدن مواجه ای ۵۵
مسئله گشایی برنامه ریزی شده ۵۷
حمایت اجتماعی ۵۸
روشهای کنار آمدن دفاعی ۵۹
مکانیزمهای دفاعی ۶۰
کاهش دهندگان شیمیایی استرس ۶۱
پسخوراند زیستی ۶۲
ورزش ۶۳
۲-۱۹ عوامل مؤثر بر بهداشت روانی ۶۳
تأمین نیازهای روانی ۶۴
احساس ایمنی ۶۴
احساس ارزشمندی ۶۴
میل به موقعیت ۶۴
واقع بینی ۶۵
یادگیری گذشته ۶۵
عوامل اجتماعی ۶۵
اصلاح و سبک روش زندگی : ۶۵
۲-۲۰ نقش مذهب و فلسفه زندگی در بهداشت روانی : ۶۶
انسان سالم : ۶۷
پیشینه تجربی ۶۸
فصل سوم روش تحقیق
۳-۱ روش تحقیق : ۷۳
۳-۴ روش نمونه گیری : ۷۴
نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای : ۷۶
۳-۵ ابزار و روش اجرای پژوهش ۷۶
۳-۶ آزمون هوش هیجانی (سیبر یا شرینگ) ۷۶
۳-۷ روش اجرای آزمون : ۷۷
۳-۸ روش نمره گذاری : ۷۷
جدول مربوط به هر کدام از سؤالات در مؤلفه های هیجانی در آزمون سیریا شرینگ است ۷۸
خود انگیزی ۷۹
خود آگاهی ۷۹
خود کنترلی ۷۹
هوشیاری اجتماعی ۷۹
مهارتهای اجتماعی ۷۹
۳-۹ پرسشنامه سلامت روانی( ) ۸۰
۳-۱۰ روایی و اعتبار : ۸۱
۳-۱۱ روش اجرای آزمون : ۸۲
۳-۱۲ روش نمره گذاری : ۸۲
گزینه ها ۸۳
نمره ها ۸۳
۳-۱۳ روشهای آماری ۸۳
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۸۶
۴-۱ یافته های توصیفی : ۸۶
۴-۲ یافته های استباطی: ۸۸
فرضیه اول: بین هوش هیجانی و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد ۸۸
فرضیه دوم : بین هوش هیجانی و کارکرد جسمانی رابطه معنی داری وجود دارد ۸۹
فرضیه سوم : بین هوش هیجانی با اضطراب رابطه معنی داری وجود دارد ۹۰
فرضیه چهارم:بین هوش هیجانی و کارکرد اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد ۹۲
فصل پنجمبحث و نتیجه گیری
بحث و نتایج کلی : ۹۵
تفسیر نهایی پیامدها ۹۵
– محدودیت ها ۹۵
پیشنهادات ۹۶
منابع و ماخذ ۹۷
پیوست ها
پرسشنامه شرینگ ۹۹
پرسشنامه سلامت روان ۱۰۱

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول مربوط به هر کدام از سؤالات در مؤلفه های هیجانی در آزمون سیریا شرینگ است ۷۴
جدول شماره ۱-۴ میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون هوش هیجانی و سلامت روانی ۸۱
جدول شماره ۲-۴ رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی ۸۲
جدول شماره ۳-۴ رابطه بین هوش هیجانی و کارکرد جسمانی ۸۳
جدول شماره ۴-۴ رابطه بین هوش هیجانی با اضطراب ۸۴
جدول شماره ۵-۴ رابطه بین هوش هیجانی و کارکرد اجتماعی ۸۵
جدول شماره ۶-۴ رابطه بین هوش هیجانی وافسردگی ۸۶۶

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار شماره ۲-۴ رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی ۸۲
نمودار شماره ۳-۴ رابطه بین هوش هیجانی و کارکرد جسمانی ۸۳
نمودار شماره ۴-۴ رابطه بین هوش هیجانی با اضطراب ۸۴
نمودار شماره ۵-۴ رابطه بین هوش هیجانی و کارکرد اجتماعی ۸۶
نمودار شماره ۶-۴ رابطه بین هوش هیجانی وافسردگی ۸۷