پایان نامه نقش انگیزه کارکنان برای انجام وظایف و همسویی اهداف فردی با اهداف سازمانی در موقعیت سازمان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳
۲-۱- بیان مسئله ۴
۳-۱- بیان اهداف تحقیق ۵
۴-۱- ضرورت های انجام تحقیق ۵
۵-۱- اهمیت انجام تحقیق ۵
۶-۱- بیان پیش فرض های تحقیق ۶
۷-۱- تعریف مفاهیم و واژه ها ۶
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق
۱-۲- جایگاه مدیریت ۸
۲-۲- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران ۸
۱-۲-۲- نقش ارتباطی ۱۲
۲-۲-۲- نقش اطلاعاتی ۱۲
۳-۲-۲- نقش تصمیم گیری ۱۳
۴-۲-۲- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران ۱۵
۵-۲-۲- ارزش ها ۱۸
۶-۲-۲- نگرش ۱۸
۷-۲-۲- انگیزش ۱۸
۸-۲-۲- شخصیت ۱۹
۹-۲-۲- سن ۱۹
۳-۲- توانایی‌های مدیران ۲۰
۱-۳-۲- تحصیلات ۲۰
۲-۳-۲- تجربیات ۲۰
۳-۳-۲- توان فیزیکی ۲۰
۴-۳-۲- توان ذهنی ۲۱
۵-۳-۲- سن ۲۱
۴-۲- بررسی تحقیقات گذشته ۲۲
۱-۴-۲- تاریخچه ۲۲
۲-۴-۲- تصمیم با کیست ۲۳
۳-۴-۲- مدیریت شاهد مدار ۲۳
۴-۴-۲- برنامه ریزی بس است ، تصمیم گیری را آغاز کنید ۲۴
۵-۴-۲- تصمیم‌گیری با چشمان باز ۲۵
۶-۴-۲- رقابت بر مبنای تحلیل ۲۶
۷-۴-۲- چیرگی بر دودلی ۲۷
۸-۴-۲- دام‌های پنهان تصمیم‌گیری ۲۷
۹-۴-۲- مهارت های مدیر ۲۹
۱۰-۴-۲- اجزای موثر در مهارت انسانی ۳۰
۵-۲- سبک های عمده مدیری شبکه مدیریت ۳۱
۱-۵-۲- انگیزش ۳۱
۲-۵-۲- تعریف انگیزه ۳۱
۳-۵-۲- نظریه های انگیزش ۳۲
۱-۳-۵-۲- نظریه های محتوایی ۳۲
۲-۳-۵-۲- نظریه سلسله مراتب نیازها ۳۳
۳-۳-۵-۲- نظریه انگیزش و بهداشت روانی ۳۴
۴-۳-۵-۲- نظریه دو ساحتی انسان ۳۶
۶-۲- مفهوم و اهمیت کنترل ۳۶
۱-۶-۲- تعاریف کنترل ۳۷
۷-۲- تکریم اربا ب رجوع ۳۸
فصل سوم:روش تحقیق
۱-۳- روش تحقیق ۴۶
۱-۴- جامعه آماری ۴۶
۱-۵- جامعه نمونه آماری ۴۶
۱-۶- ابزار تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات ۴۶
۱-۷- روش تجزیه و تحلیل، تعیین اعتبار ابزار جمع آوری داده ها ۴۷
۱-۸- پایایی و اعتبار پرسشنامه ۴۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۴- مقدمه ۴۹
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- نتیجه گیری ۸۱
۲-۵- خلاصه ۸۳
۳-۵- نتایج بدست آمده از پژوهش ۸۴
۴-۵- پیشنهادات ۸۶
۱-۴-۵- پیشنهادهای پرسنل ۸۶
۲-۴-۵- پیشنهادهای پژوهشگر ۸۷
۵-۵- محدودیت ها ۸۸
فهرست منابع‌
منابع فارسی ۹۰
منابع لاتین ۹۱
چکیده لاتین ۹۲

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۱-۴ گروه نمونه به تفکیک سن ۵۰
جدول شماره ۲-۴ گروه نمونه به تفکیک جنسیت ۵۱
جدول شماره ۳-۴ میزان تحصیلات گروه نمونه ۵۲
جدول شماره ۴-۴ تعداد ۱۰ سئوال از ۱۸ سئوال ۵۳
جدول شماره ۵-۴ تعداد ۷ سئوال از ۱۸ سئوال ۵۴
جدول شماره ۶-۴ آیا اطلاع رسانی و راهنمائی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام امور محوله ۵۵
جدول شماره ۷-۴ برخورد مدیریت در موقع مشکلات و گرفتاری کارکنان را چگونه ارزیابی ۵۷
جدول شماره۸-۴ آیا تقاضای اداری شما در موعد مقرر انجام شده است؟ ۵۸
جدول شماره ۹-۴ آیا رئیس به اظهار نظر و پیشنهاد های شما توجه داشته است؟ ۵۹
جدول شماره ۱۰-۴ انگیزه شما در خدمت رسانی وامور محوله چگونه است؟ ۶۰
جدول شماره ۱۱-۴ آیا محیط اداری توانسته است در شما انگیزه برای کار بهتر ایجاد نماید؟ ۶۱
جدول شماره ۱۲-۴ آیا واحدی که در آن مشغول به کار هستید، توانسته است در بقیه واحدهای اداری ۶۲
جدول شماره ۱۳-۴ میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد کار شما چقدر در کار شما اثر گذار ۶۳
جدول شماره ۱۴-۴ آیا مشکلات ارباب رجوع در نحوه برخورد شما با او تاثیر گذار بوده است؟ ۶۴
جدول شماره ۱۵-۴ شیوه مدیریت در انجام امور محوله شما چگونه بوده است؟ ۶۵
جدول شماره ۱۶-۴ شیوه مدیریت در جهت رضایت مندی ارباب رجوع از دیدگاه شما چگونه است؟ ۶۶
جدول شماره ۱۷-۴ تا چه میزان احساس رضایت مندی از امنیت شغلی خود دارید؟ ۶۷
جدول شماره ۱۸-۴آیا مشکلات شخصی و خانواده بر عملکرد اداری شما تا کنون تاثیر گذار بوده است؟ ۶۸
جدول شماره ۱۹-۴ آیا از نحوه رفتار و اخلاق خود با همکاران در محیط اداری رضایت دارید؟ ۶۹
جدول شماره ۲۰-۴ برگزاری کلاس های آموزشی برای کار شما چه تاثیری داشته است ؟ ۷۰
جدول شماره ۲۱-۴ آیا در تصمیم گیری های اداری نظرات شما لحاض می شود؟ ۷۱
جدول شماره ۲۲-۴ آیا امکانات و تجهیزات مناسب برای انجام امور محوله در اختیار دارید؟ ۷۲
جدول شماره ۲۳-۴ سوالات مربوط به فرضیه ها ۷۳
جدول شماره ۲۴-۴ سوالات مربوط به فرضیه اول ۷۴
جدول شماره ۲۵-۴ سوالات مربوط به فرضیه دوم ۷۶
جدول شماره ۲۶-۴ سوالات مربوط به فرضیه سوم ۷۸

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودارشماره ۱-۲چگونگی شکل گیری رفتار ۳۲
نمودار شماره ۲-۲ عوامل انگیزه و بهداشت روانی ۳۵
نمودارشماره ۳-۲رابطه میان کنترل و سایر وظایف مدیریت ۳۷
نمودار شماره ۱-۴ گروه نمونه به تفکیک سن ۵۰
نمودار شماره ۲-۴ گروه نمونه به تفکیک سن ۵۱
نمودار شماره ۳-۴ میزان تحصیلات گروه نمونه ۵۲
نمودار شماره ۴-۴آیا اطلاع رسانی و راهنمائی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام امور محوله است؟ ۵۶
نمودار شماره ۵-۴ برخورد مدیریت در موقع مشکلات و گرفتاری کارکنان را چگونه ارزیابی می کنید؟ ۵۷
نمودار شماره۶-۴ آیا تقاضای اداری شما در موعد مقرر انجام شده است؟ ۵۸
نمودار شماره ۷-۴ آیا رئیس به اظهار نظر و پیشنهاد های شما توجه داشته است؟ ۵۹
نمودار شماره ۸-۴ انگیزه شما در خدمت رسانی وامور محوله چگونه است؟ ۶۰
نمودار شماره ۹-۴ آیا محیط اداری توانسته است در شما انگیزه برای کار بهتر ایجاد نماید؟ ۶۱
نمودار شماره ۱۰-۴ آیا واحدی که در آن مشغول به کار هستید، توانسته است در بقیه واحدهای اداری ۶۲
نمودار شماره ۱۱-۴ میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد کار شما چقدر در کار شما اثر ۶۳
نمودار شماره ۱۲-۴ آیا مشکلات ارباب رجوع در نحوه برخورد شما با او تاثیر گذار بوده است؟ ۶۴
نمودار شماره ۱۳-۴ شیوه مدیریت در انجام امور محوله شما چگونه بوده است؟ ۶۵
نمودار شماره ۱۴-۴ شیوه مدیریت در جهت رضایت مندی ارباب رجوع از دیدگاه شما چگونه است؟ ۶۶
نمودار شماره ۱۵-۴ تا چه میزان احساس رضایت مندی از امنیت شغلی خود دارید؟ ۶۷
نمودار شماره ۱۶-۴آیا مشکلات شخصی و خانواده بر عملکرد اداری شما تا کنون تاثیر گذار بوده است؟ ۶۸
نمودار شماره ۱۷-۴ آیا از نحوه رفتار و اخلاق خود با همکاران در محیط اداری رضایت دارید؟ ۶۹
نمودار شماره ۱۸-۴ برگزاری کلاس های آموزشی برای کار شما چه تاثیری داشته است ؟ ۷۰
نمودار شماره ۱۹-۴ آیا در تصمیم گیری های اداری نظرات شما لحاض می شود؟ ۷۱
نمودار شماره ۲۰-۴ آیا امکانات و تجهیزات مناسب برای انجام امور محوله در اختیار دارید؟ ۷۲