پایان نامه مقایسه ی ویژگی های شخصیتی اعضای فعال انجمن های علمی و ادبی دانشگاه پیام نور ایلام

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۵
۱-۳- اهمیت پژوهش ۱۰
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۳
۱-۴-۱- هـدف کـلی ۱۳
۱-۴-۲- اهـداف جـزئی ۱۳
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۱۴
۱-۶- متغیرهای تحقیق ۱۴
۱-۶-۱- متغیـرهای وابسته (ملاک) ۱۴
۱-۶-۲- متغیـرهای مستقل (پیش بین) ۱۵
۱-۷- تعریف مفاهیم پژوهش ۱۵
فصل دوم : پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه ۲۱
۲-۲- تعاریف شخصیت ۲۱
۲-۳- اصطلاحات معادل شخصیت ۲۶
۲-۳-۱- مزاج ۲۶
۲-۳-۲- خُلق ۲۶
۲-۳-۳- منش ۲۶
۲-۳-۴- نفس ۲۷
۲-۴- جنبه های شخصیت و عوامل به وجود آورنده ی آن ۲۷
۲-۵- سنجش و ارزیابی در مطالعه ی شخصیت ۲۸
۲-۶- پژوهش و تحقیق در مطالعه ی شخصیت ۳۲
۲-۷- نظریه در مطالعه ی شخصیت ۳۴
۲-۸- رابطه ی سنجش، پژوهش و نظریه ۳۶
۲-۹- دیدگاه ها و نظریه های شخصیت ۳۷
۲-۱۰- دیدگاه صفات ۴۰
۲-۱۱- روش تحلیل عاملی و مدل پنج عاملی شخصیت ۴۴
۲-۱۲- ویژگی های شخصیتی دانشمندان و هنرمندان ۴۷
۲-۱۳- پیشینه ی تحقیق ۵۱
۲-۱۴- سابقه ی پژوهش در ایران ۵۶
۲-۱۵- تحقیقات خارجی ۵۹
فصل سوم :روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۶۵
۳-۲- طرح پژوهش ۶۵
۳-۳- جامعه و نمونه ی آماری ۶۵
۳-۴- روش نمونه گیری ۶۶
۳-۵- ابزارهای جمع آوری اطلاعات ۶۷
۳-۶- پرسشنامه ی شخصیتی نئو (NEO PI-R) ۶۷
شکل شماره۳-۱- رویکرد “از بالا به پایین” ساخت NEO ۶۸
۳-۷- روش اجرای پژوهش ۷۰
۳-۸- روش تحلیل داده ها ۷۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱- مقدمه ۷۳
۴-۲- یافته های توصیفی ۷۳
۴-۲-۱- روان رنجورخویی (N) ۷۴
۴-۲-۲- برون گرایی (E) ۷۵
۴-۲-۳- انعطاف پذیری (O) ۷۷
۴-۲-۴- دلپذیری (A) ۷۸
۴-۲-۵- با وجدان بودن (C) ۷۹
۴-۳- یافته های استنباطی ۸۱
۴-۴-بررسی فرضیات تحقیق ۸۱
۴-۴-۱- فرضیه اول ۸۱
۴-۴-۲- فرضیه دوم ۸۲
۴-۴-۳- فرضیه سوم ۸۳
۴-۴-۴- فرضیه چهارم ۸۴
۴-۴-۵- فرضیه پنجم ۸۵
۴-۴-۶- فرضیه ششم ۸۶
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری
۵-۱- بحث در نتایج ۸۸
۵-۲- پیشنهادات ۹۱
۵-۳- محدودیت ها ۹۵
منابع فارسی ۹۳
منابع لاتین ۹۷
پیوست ها
پرسشنامه شخصیتی NEOPI-R: ۹۹
چکیده لاتین ۱۱۷

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره۲-۱- ابعاد پنج گانه ی اصلی و مقیاس های آن ۴۷
جدول شماره۴-۱- آماره های توصیفی نمرات روان رنجورخویی اعضای فعال انجمن های علمی ۷۴
جدول شماره۴-۲- آماره های توصیفی نمرات برون گرایی اعضای فعال انجمن های علمی وادبی ۷۵
جدول شماره۴-۳- آماره های توصیفی نمرات انعطاف پذیری اعضای فعال انجمن های علمی وادبی ۷۷
جدول شماره۴-۴- آماره های توصیفی نمرات دلپذیر بودن اعضای فعال انجمن های علمی وادبی ۷۸
جدول شماره۴-۵- آماره های توصیفی نمرات با وجدان بودن اعضای فعال انجمن های علمی وادبی ۷۹
جدول شماره۴-۶- آمار توصیفی عوامل شخصیتی بر اساس عضویت در انجمن علمی یا ادبی ۸۰
جدول شماره۴-۷- آماره های آزمون T هتلینگ نمرات پرسشنامه ی NEO PI-R ۸۱
جدول شماره۴-۷- آماره های آزمون t دو نمونه ی مستقل نمره ی روان رنجورخویی ۸۲
جدول شماره۴-۸- آماره های آزمون t دو نمونه ی مستقل نمره ی روان رنجورخویی ۸۳
جدول شماره۴-۹- آماره های آزمون t دو نمونه ی مستقل نمره ی روان رنجورخویی ۸۴
جدول شماره۴-۱۰- آماره های آزمون t دو نمونه ی مستقل نمره ی روان رنجورخویی ۸۵
جدول شماره۴-۱۱- آماره های آزمون t دو نمونه ی مستقل نمره ی روان رنجورخویی ۸۶

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره ۴-۱-نمرات اعضای فعال انجمن های علمی در بُعد روان رنجورخویی شخصیت ۷۴
نمودارشماره۴-۲- نمرات اعضای فعال انجمن های ادبی در بُعد روان رنجورخویی شخصیت ۷۵
نمودار شماره۴-۳- نمرات اعضای فعال انجمن های علمی در بُعد برون گرایی شخصیت ۷۶
نمودارشماره۴-۴- نمرات اعضای فعال انجمن های ادبی در بُعد برون گرایی شخصیت ۷۶
نمودار شماره۴-۵- نمرات اعضای فعال انجمن های علمی در بُعد انعطاف پذیری شخصیت ۷۷
نمودار شماره۴-۶- نمرات اعضای فعال انجمن های ادبی در بُعد انعطاف پذیری شخصیت ۷۷
نمودار شماره۴-۷- نمرات اعضای فعال انجمن های علمی در بُعد دلپذیری شخصیت ۷۸
نمودارشماره۴-۸- نمرات اعضای فعال انجمن های ادبی در بُعد دلپذیری شخصیت ۷۸
نمودار شماره۴-۹- نمرات اعضای فعال انجمن های علمی در با وجدان بودن شخصیت ۷۹
نمودار شماره۴-۱۰- نمرات اعضای فعال انجمن های ادبی در بُعد با وجدان بودن شخصیت ۷۹
نمودار شماره۴-۱۱- میانگین نمرات عوامل شخصیتی اعضای فعال انجمن های علمی وادبی ۸۰

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره۲-۱- شناخت حدود اصلی شخصیت ۴۳
شکل شماره۲-۲- مدل دو عاملی بارون ۵۶