پایان نامه مقایسه ی ویژگی های شخصیتی اعضای فعال

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
(۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………۴
(۱-۲) بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….۵
(۱-۳) اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………۱۰
(۱-۴) اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………۱۳
(۱-۵) فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………….۱۳
(۱-۶) متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………..۱۴
(۱-۷) تعریف مفاهیم پژوهش…………………………………………………………………………۱۵

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
(۲-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………۱۹
(۲-۲) تعاریف شخصیت………………………………………………………………………………..۱۹
(۲-۳) اصطلاحات معادل شخصیت…………………………………………………………………۲۳
(۲-۴) جنبه های شخصیت و عوامل به وجود آورنده ی آن………………………………..۲۴
(۲-۵) سنجش و ارزیابی در مطالعه ی شخصیت ………………………………………………۲۵
(۲-۶) پژوهش و تحقیق در مطالعه ی شخصیت………………………………………………..۲۸
(۲-۷) نظریه در مطالعه ی شخصیت……………………………………………………………….۳۰
(۲-۸) رابطه ی سنجش، پژوهش و نظریه………………………………………………………..۳۱
(۲-۹) دیدگاه ها و نظریه های شخصیت………………………………………………………..۳۲
(۲-۱۰) دیدگاه صفات…………………………………………………………………………………۳۵
(۲-۱۱) روش تحلیل عاملی و مدل پنج عاملی شخصیت………………………………….۳۹
(۲-۱۲) ویژگی های شخصیتی دانشمندان و هنرمندان………………………………………۴۳
(۲-۱۳) پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………۴۷
(۲-۱۴) سابقه ی پژوهش در ایران…………………………………………………………………۵۲
(۲-۱۵) تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………….۵۴

فصل سوم : روش تحقیق
(۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………….۵۹
(۳-۲) طرح پژوهش …………………………………………………………………………………..۵۹
(۳-۳) جامعه و نمونه ی آماری…………………………………………………………………….۵۹
(۳-۴) روش نمونه گیری……………………………………………………………………………..۶۰
(۳-۵) ابزارهای جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….۶۰
(۳-۶) پرسشنامه ی شخصیتی نئو (NEO PI-R)…………………………………………..61
(۳-۷) روش اجرای پژوهش ………………………………………………………………………..۶۳
(۳-۸) روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………۶۴

فصل چهارم : نتایج تحقیق
(۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………….۶۵
(۴-۲) یافته های توصیفی……………………………………………………………………………..۶۵
(۴-۳) یافته های استنباطی…………………………………………………………………………….۷۱

فصل پنجم : بحث در نتایج تحقیق
(۵-۱) بحث در نتایج……………………………………………………………………………………۷۷
(۵-۲) محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………..۷۹
(۵-۳) پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی………………………………………………………….۸۰

منابع………………………………………………………………………………………………………….۸۱
پیوست (۱)
پرسشنامه ی تست شخصیتی NEO PI-R))

پیوست (۲)
پاسخنامه ی تست شخصیتی NEO PI-R