پایان نامه مقایسه هوش هیجانی و سبک¬های دلبستگی در بین دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

– فرضیه اصلی تحقیق
بین میزان هوش هیجانی وسبک¬های دلبستگی در دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت وجود دارد.
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی
بین میزان هوش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت وجود دارد..
بین سبک¬ دلبستگی ایمن در دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت وجود دارد.
بین سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی در دانش آموزان تیزهوش و عادی تفاوت وجود دارد.
بین سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا دردانش آموزان تیزهوش وعادی تفاوت وجود دارد.