پایان نامه مقایسه افکار خو.دکشی در زنان شاغل و خانه دار

اهداف تحقیق :
۱- هدف کلی
مقایسه افکار خو.دکشی در زنان شاغل و خانه دار شهر ایلام
اهداف جزیی :
۱- بررسی میزان افکار خودکشی در زنان شاغل شهر ایلام
۲- بررسی میزان افکار خودکشی در زنان خانه دار شهر ایلام
۳- تعیین ارتباط میزان خودکشی با تحصیلات زنان شهر ایلام