پایان نامه مقایسه میزان خود کار آمدی و دلبستگی شغلی بین مدیران مدارس ابتدایی و دبیرستان

فرضیات تحقیق عبارتند از:
۱- ین خودکارآمدی و دلبستگی شغلی معلمان رابطه معنادار وجود دارد.
۲- بین خود کار آمدی معلمان ابتدایی و دبیران دبیرستانی تفاوت وجود دارد.
۳- بین دلبستگی شغلی معلمان ابتدایی و دبیران دبیرستانی تفاوت وجود دارد.