پایان نامه مالیه ی عمومی درمدل های رشد اقتصادی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
تولید با بازدهی ثابت بر سرمایه ی گسترده ۳
یادگیری از طریق مدل های انجام با سرریز شدن ۵
مدل هایی با خدمات عمومی و مالیات ها ۶
مدل هایی با تنوع کالاهای اصلی و رقابت ناقص ۱۱
جهت دست راست معادله ۱۵
وابستگی های بین میزان بهره و میزان رشد ۱۷
بازبینی مطالعات اقتصادی ۱۸
انواع مختلف کالاهای مصرفی ۲۰
نتیجه گیری از مشاهدات ۲۶