پایان نامه عوامل مؤثر در هدایت تحصیلی ـ شغلی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
بیان فرضیه
فصل دوم
تعریف هدایت
هدایت تحصیلی
شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن
تعریف اهداف راهنمایی
ضرورت و اهمیت خدمات راهنمایی و مشاوره
تعریف اهداف مشاوره
انواع مشاوره
مشاوره تحصیلی
مشاوره شغلی
تعلیم و تربیت
اهداف مدرسه
ضرورت و اهمیت برنامه ریزی
اهداف شاخه های تحصیلی نظام جدید متوسطه
شاخه های نظام جدید آموزشی متوسط (ساختاری)
ویژگی های فرایند راهنمایی و مشاوره
پیشرفت تحصیلی واهمیت توجه به آن در هدایت تحصیلی
عواملی که باعث رضایت شغلی می شوند
ضرورت راهنمایی شغل و روش های کسب اطلاعات شغلی
اهداف هدایت مشاوره شغلی در دبیرستان
نظریه ها
؟؟؟؟ عوامل اجتماعی از دیدگاه میلروفرم
؟؟؟ فورد
مروری برتاریخچه راهنمایی
عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی و مشاغل یا شغل
سابقه پژوهش موضوع تحقیق
فصل سوم
جامعه تحقیق
حجم نمونه در روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش اجرای تحقیق
آمار توصیفی
فصل چهارم
مقدمه
جدول
عوامل اجتماعی
عوامل خانواده (۶ـ۵)
عوامل اقتصادی (۸ـ۷)
عوامل شخصی (۱۲ـ۱۱ـ۱۰ـ۹)
فصل پنجم
خلاصه فصل اول
خلاصه فصل دوم
خلاصه فصل سوم
خلاصه فصل چهارم
منابع
نمونه پرسشی
دبیرستان معرفی شده