پایان نامه علل عدم استقبال صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات

۴- اهدف تحقیق
۱-۴-۱- هدف اصلی
هدف از انجام این پژوهش علل عدم استقبال صاحبان مشاغل از پرداخت مالیت می باشد
۱-۴-۲- اهداف فرعی
پیدان کرد راهکارهایی برای استقبال مردم از پرداخت مالیات
۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱-از دیدگاه مودیان مالیاتی نگرش به عدم اجرای عدالت باعث کاهش استقبال از پرداخت مالیات
می گردد.
۲- از دیدگاه مودیان مالیاتی عدم اجرای کارهای زیربنای و عمرانی و رفاهی در سطح استان ایلام باعث عدم استقبال از پرداخت مالیات می شود.
۳- عدم اطلاع از نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی باعث عدم استقبال از پرداخت مالیات می گردد.
۴- شرایط نامناسب اقتصادی مانند رکود و تورم از عوامل موثر به عدم استقبال صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات در استان ایلام می شود.
۵- استفاده از فن آوری اطلاعات بر پرداخت مالیات توسط مودیان مالییاتی تاثیر دارد