پایان نامه طلاق

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۳
فصل اول : کلیات ومفاهیم ۷
مبحث اول: طلاق ۷
گفتار اول : تعریف طلاق ۷
۱- تعریف لغوی طلاق ۷
۲- طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی ۱۱
۳- طلاق از نظر حقوقی ۱۲
مبحث دوم : ارکان طلاق و شرایط صحت آن ۱۴
گفتار اول : صیغه طلاق ، شرایط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرایط زن
طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجرای صیغه
۱- صیغه طلاق ۱۴
۱-۱ الفاظ طلاق ۱۷
۲-۱ مستندات قول فقها درباره صیغه طلاق ۱۹
۳-۱ آرای حقوقدانان اسلامی ۲۱
۲- شرایط طلاق دهنده ( مطلق ) ۳۲
۱-۲ بلوغ ۳۲
۲-۲ عقل ۳۴
۳-۲ اختیار ۳۵
۴-۲ قصد ۳۶
۳- شرایط مطلقه ( طلاق داده شده ) ۳۶
۳-۱ زوجیت ۳۸
۳-۲ دوام ۳۸
۳-۳ طهارت از حیض و نفاس ۳۹
۴- اشهاد ۴۴
شرایط شهود ۴۴
۴-۱ مرد باشد ۴۴
۴-۲ عادل باشد ۴۴
۴-۳ استماع صیغه طلاق ۴۶
فصل دوم : اقسام طلاق ۴۸
مبحث اول : طلاق سنت – طلاق بدعی ، طلاق غیر امامی ، طلاق بائن
طلاق سنت ۴۹
طلاق بدعت ۴۹
طلاق غیر امامی ۵۰
نظر حقوق‌دانان اسلامی ۵۵
طلاق بائن ۵۶
طلاق رجعی ۵۸
مبحث دوم : آثار طلاق نسبت به طلاق بائن
گفتار اول : قاعده جدایی کامل دو همسر ۶۰
گفتار دوم : مسکن زوجه در طلاق بائن ۶۰
منابع و مآخذ ۶۲