پایان نامه شبکه های مش

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : شبکه های بیسیم(Wireless Nework)
۱-۱- وایرلس ( Wireless ) چیست؟ ۲
۱-۲- فواید تکنولوژی Wireless ۲
۱-۳- سیستم های Wireless ۲
۱-۴- آینده Wireless ۳
۱-۵- تجهیزات و پیکربندی یک شبکه Wireless ۳
۱-۶- Access Point چیست ؟ ۴
۱-۷- کارت شبکه بدون کابل ۴
۱-۸- پیکربندی یک شبکه بدون کابل ۴
۱-۹- شبکه بی‌سیم مش ۶
۱-۱۰- تاریخچه ۶
۱-۱۱- ساختار شبکه ۷
۱-۱۱-۱- معماری ۷
۱-۱۱-۲- مدیریت ۷
۱-۱۱-۲-۱- کاربردها ۸
۱-۱۱-۲-۲- عملکرد ۸
۱-۱۲- مقیاس شبکه بیسیم مش ۸
۱-۱۳- مزایای شبکه بیسیم مش ۹
۱-۱۴- شبکه ی رادیویی چند گانه ۹
۱-۱۵- تکنیک‌های رادیویی ۱۰
۱-۱۵-۱- نقشه سوارسازی فرکانسی ۱۰
۱-۱۵-۲- آنتن پیشرفته ی پردازش ۱۰
۱-۱۵-۳- طیف مدیریتی انعطاف پذیری ۱۰
۱-۱۵-۴- کنترل دسترسی چند رسانه‌ای ۱۰
۱-۱۶- پروتکل‌های شبکه بیسیم مش ۱۰
۱-۱۷- ایجاد شبکه های سیستم عامل بیسیم مش ۱۱
۱-۱۸- اتصال شبکه بیسیم مش به اینترنت ۱۲
فصل دوم : الگوریتم مسیریابی شبکه(Mesh – Hypercube)
۲-۱- مقدمه ۱۶
۲-۲- الگوریتم مسیریابی مؤثر برای شبکه های (M-H) Mesh – Hypercube ۱۷
۲-۳- الگوریتم مسیر یابی برای شبکه های M-H ۱۸
۲-۴- الگوریتم پیشنهادی SBSF برای شبکه های M-H ۲۰
۲-۵- مدل فرضیات M-H پیشنهادی ۲۰
۲-۶- الگوریتم گذرنده پیام SBSF پیشنهادی ۲۱
۲-۷- تحقیقات آزمایشی و نتایج شبیه سازی ۲۴
۲-۸- کارایی تحلیل و تجزیه در فقدان لینک های معیوب یا گره ها ۲۵
۲-۹- کارایی تحلیل و تجزیه در حضور لینک ها(حلقه های) معیوب یا گره ها ۲۷

فصل سوم : سرویسهایVOIPدر شبکه های بیسیم مش
۳-۱- مقدمه ۳۱
۳-۲- بهینه سازی کارایی سرویس هایVOIP در شبکه های بیسیم مش ۳۲
۳-۳- تعاریف و اصطلاحات ۳۲
۳-۳-۱- صدا روی پروتکل اینترنت (VOIP) ۳۳
۳-۳-۲- فناوری Handoff Handover)) ۳۴
۳-۴- فناوری Roaming ۳۴
۳-۵- افزایش ظرفیتVOIP در شبکه مش ۳۴
۳-۶- نگهداری کیفیتVOIP ۳۵
۳-۷- پشتیبانی از سیاری مشتریVOIP ۳۶