پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیت ها در اداره کل پست استان ایلام

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله: ۵
۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق: ۵
۱-۳- اهداف تحقیق: ۷
۱-۳-۱- هدف کلی : ۷
۱-۳-۲- اهداف جزیی: ۷
۱-۴- فرضیات : ۷
۱-۵- مدل تحقیق: ۸
۱-۶-متغیر های پژوهش : ۹
۱-۶-۱-متغیر های مستقل: ۹
۱-۶-۲- متغیر وابسته: ۹
۱-۷-تعاریف متغیرها ۹
۱-۷-۱-تعاریف نظری متغیرها: ۹
۱-۷-۲-تعاریف عملیاتی تحقیق: ۱۰
۱-۸- قلمرو تحقیق : ۱۰

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
۲-۱- بخش اول:برون سپاری: ۱۱
۲-۱- بخش اول:برون سپاری: ۱۲
۲-۱-۱- سابقه برون سپاری: ۱۳
۲-۱-۲-دلایل برون سپاری و منافع مورد انتظار: ۱۴
۲-۱-۲-۱-دلایل سازمانی: ۱۴
۲-۱-۲-۲-دلایل مرتبط با نیروی انسانی : ۱۶
۲-۱-۳-سطوح برون سپاری: ۱۷
۲-۱-۴- برون سپاری و مهندسی مجدد: ۱۹
۲-۱-۵- فرآیند اجرایی برون سپاری: ۲۰
۲-۱-۶- اقدامات و پیش نیازی: ۲۱
۲-۱-۶-۱- خواست و عزم قاطع مدیریت ارشد: ۲۱
۲-۱-۶-۲- انتخاب شورای راهبری و مسؤول شورا: ۲۲
۲-۱-۶-۳- هدف گذاری شفاف: ۲۲
۲-۱-۶-۴- طراحی فرآیند اجرایی و تقسیم وظایف و مسؤولیت ها: ۲۳
۲-۱-۶-۵- ایجاد زبان مشترک بین افراد و گروههای درگیر در فرآیند: ۲۳
۲-۱-۶-۶- تعیین شایستگی محوری سازمان: ۲۳
۲-۱-۶-۷- تعیین حدود و استراتژی های برون سپاری و ملاحظات استراتژیک: ۲۳
۲-۱-۶-۸- ارزیابی ریسک ها: ۲۴
۲-۱-۶-۹-تأمین منابع و امکانات: ۲۴
۲-۱-۶-۹-۱-گام اول : تحلیل ساخت / خرید: ۲۴
۲-۱-۶-۹-۲-گام دوم : شناسایی، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان: ۲۵
۲-۱-۶-۹-۳-گام سوم : مذاکره و عقد قرارداد: ۲۵
۲-۱-۶-۹-۴-گام چهارم : اجرای قرارداد و مدیریت روابط: ۲۶
۲-۱-۶-۹-۵-گام پنجم : سنجش عملکرد تأمین کنندگان: ۲۷
۲-۱-۷-مزایای برون سپاری: ۲۹
۲-۲-بخش دوم: پیشینه تحقیق: ۳۰
۲-۲-۱- پیشینه نظری در باره برون سپاری: ۳۰
۲-۲-۲-نتایج تحقیقات انجام شده درباره برون سپاری: ۳۱
۲-۳- اثر بخشی:در جستجوی یک تعریف: ۳۳
۲-۴-رویکردهای مختلف اثر بخشی: ۳۴
۲-۴-۱-رویکرد نیل به هدف: ۳۴
۲-۴-۱-۱-مسائل و مشکلات نیل به هدف ۳۵
۲-۴-۱-۲-فایدۀ عملی رویکرد نیل به هدف برای مدیران: ۳۷
۲-۴-۲-رویکرد سیستمی: ۳۸
۲-۴-۲-۱- مفروضات رویکرد سیستمی: ۳۹
۲-۴-۲-۲- رویکرد سیستمی در عمل: ۳۹
۲-۴-۲-۳- مسائل و مشکلات رویکرد سیستمی: ۴۲
۲-۴-۳-رویکرد عوامل استراتژیک: ۴۳
۲-۴-۳-۱- مفروضات رویکرد عوامل استراتژیک: ۴۴
۲-۴-۳-۲-رویکرد عوامل استراتژیک در عمل: ۴۵
۲-۴-۳-۳-فایدۀ عملی رویکرد استراتژیک برای مدیران: ۴۷
۲-۴-۴-رویکرد ارزشهای رقابتی: ۴۷
۲-۴-۴-۱- مفروضات رویکرد رقابتی: ۴۸
۲-۴-۴-۲- رویکرد ارزشهای رقابتی در عمل: ۴۸
۲-۵- اثر بخشی سازمانی: ۵۰
۲-۵-۱- اثر بخشی سازمان را چه چیزی تعیین می کند؟ ۵۱
۲-۵-۱-۱-متغیرهای علتی: ۵۱
۲-۵-۱-۲- متغیرهای میانجی ۵۱
۲-۵-۱-۳- متغیرهای بازده ای یا غایتی ۵۱
۲-۶- هدفهای دراز مدت در مقابل هدفهای کوتاه مدت: ۵۳
۲-۶-۱- یگانگی هدفها و اثر بخشی: ۵۳
۲-۶-۲- مشارکت و اثر بخشی: ۵۶
۲-۶-۳- سبک رهبری و اثر بخشی: ۵۷
۲-۶-۴- عوامل مؤثر در اثر بخش سازمان از نگاهی دیگر : ۶۰
۲-۶-۵- سنجش اثر بخشی: ۶۱
۲-۶-۶- رویکردهای سنتی برای سنجش اثر بخشی: ۶۱
۲-۶-۶-۱- روش مبتنی بر تأمین هدف: ۶۲
۲-۶-۶-۲- روش مبتنی بر تأمین منابع: ۶۶
۲-۶-۶-۳- روش مبتنی بر فرآیند درونی: ۶۷
۲-۶-۷- رویکرد نوین برای سنجش اثر بخشی: ۶۹
۲-۶-۷-۱- روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه های ذی نفع: ۷۰
۲-۷- بخش سوم:آشنـایی بـا شرکت پست ایلام: ۷۲
۲-۷-۱-تاریخچه ی پست ایران: ۷۲
۲-۷-۱-۱- اداره پست در روزگار ساسانیان ۷۴
۲-۷-۱-۲- پست در سایر کشورها ۷۴
۲-۸-پست جدید در ایران ۷۵
۲-۹- تحولات پست جدید ۷۵
۲-۱۰- تعریف پست: ۷۶
۲-۱۱-نقش پست و اهمیت آن در جامعه: ۷۷
۲-۱۱-۱- اهمیت سیاسی و اداری: ۷۷
۲-۱۱-۲- اهمیت اقتصادی: ۷۷
۲-۱۱-۴- اهمیت اجتماعی: ۷۸
۲-۱۲- خصوصیات پست: ۷۸
۲-۱۲-۱- سرعت: ۷۹
۲-۱۲-۲- نظم و ترتیب: ۷۹
۲-۱۲-۳- مصونیت و امنیت: ۷۹
۲-۱۳- آشنایی با پست ایلام: ۷۹
۲-۱۴- آشنایی با انواع مرسولات پستی و تعاریف آنها: ۸۰
۲-۱۴-۱-تعریف مرسوله پستی: ۸۰
۲-۱۴-۲- طبقه بندی مرسولات پستی: ۸۱
۲-۱۴-۲-۱- انواع مر سولات بر حسب نوع مقصد: ۸۱
۲-۱۴-۲-۲- انواع مرسولات بر حسب نوع رهسپاری: ۸۱
۲-۱۴-۲-۳- انواع مرسولات بر حسب ماهیت محتوی: ۸۱
۲-۱۵-انواع پست نامه ها: ۸۱
۲-۱۵-۱- نامه : ۸۱
۲-۱۵-۲- کارت پستال: ۸۲
۲-۱۵-۳- آیروگرام : ۸۲
۲-۱۵-۴- مطبوع : ۸۲
۲-۱۵-۵-کیسه M (کیسه مخصوص ) : ۸۲
۲-۱۵-۶- بسته کوچک: ۸۲
۲-۱۵-۷- مرسولات روشندلان « نابینایان »: ۸۲
۲-۱۵-۸- امانات پستی ۸۳
۲-۱۶-شناخت انواع سرویس های پستی: ۸۳
۲-۱۶-۱- تعریف سرویس پستی: ۸۳
۲-۱۶-۲- سرویس های متعارف: ۸۳
۲-۱۶-۳- سرویس عادی: ۸۴
۲-۱۶-۴- سرویس سفارشی (ثبتی): ۸۴
۲-۱۶-۵- سرویس پیشتاز: ۸۴
۲-۱۶-۶- سرویس های تکمیلی (خدمات ترکیبی): ۸۴
۲-۱۶-۶-۱- بیمه : ۸۴
۲-۱۶-۶-۲-آگهی تحویل ( قبض دوم ): ۸۵
۲-۱۶-۶-۳- اکسپرس: ۸۵
۲-۱۶-۶-۴- پست رستانت: ۸۵
۲-۱۶-۷- سرویس های غیر متعارف ۸۵
۲-۱۶-۷-۱-انواع سرویس های غیر متعارف: ۸۶
۲-۱۶-۷-۱-۱-سرویس پست تصویری: ۸۶
۲-۱۶-۷-۱-۲-سرویس پست مستقیم: ۸۶
۲-۱۶-۷-۱-۳-سرویس پست جواب قبول (IBRS): ۸۶
۲-۱۶-۷-۱-۴- سرویس پست تبلیغ ۸۶
ـ نصب پوستر و پلاکارد در کلیه دفاتر و مراکز پستی ۸۶
۲-۱۶-۷-۱-۵- سرویس پست تلفنی -۱۹۳: ۸۷
۲-۱۶-۷-۱-۶- سرویس خرید و فروش اینترنتی: ۸۷
۲-۱۶-۷-۱-۷- سرویس پیک ویژه: ۸۷
۲-۱۶-۷-۱-۸- سرویس پست بار: ۸۷
۲-۱۶-۷-۱-۹- سرویس پست صوتی: ۸۷
۲-۱۶-۷-۱-۱۰- سرویس پست الکترونیک: ۸۸
۲-۱۶-۷-۱-۱۱- سرویس پست یافته: ۸۸
۲-۱۶-۷-۱-۱۲- سرویس COD: ۸۸
۲-۱۶-۷-۱-۱۳- سرویس نظام وظیفه: ۸۸
۲-۱۶-۷-۱-۱۴- سرویس توزیع قبوض: ۸۸
۲-۱۷- پست و اعتماد مردم: ۸۹
۲-۱۸-شرکت پست و مشتریان: ۸۹

فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه: ۹۰
۳-۱- مقدمه: ۹۱
۳-۲- روش تحقیق: ۹۱
۳-۳- جامعه آماری و شیوه نمونه گیری: جامعه آماری و روش نمونه گیری: ۹۱
۳-۴- نمونه گیری: ۹۲
۳-۵- روش و ابزار گردآوری اطلاعات: ۹۲
۳-۶- ابزار اندازه گیری: ۹۲
۳-۷- روایی یا اعتبار: ۹۳
۳-۸- پایایی ابزار اندازه گیری: ۹۳
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۹۴
۳-۹-۱-تجزیه و تحلیل توصیفی : ۹۴
۳-۹-۲- تجزیه و تحلیل استنباطی: ۹۴
فصل چهار: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه: ۹۵
۴-۱- مقدمه: ۹۶
۴-۲- یافتههای توصیفی تحقیق: ۹۶
۴-۲-۱- تحصیلات ۹۷
۴-۲-۲-سابقه خدمت ۹۸
۴-۲-۳-جنسیت ۱۰۰
۴-۲-۴-شغل ۱۰۱
۴-۳-یافته های تحلیلی پژوهش: ۱۰۲
۴-۳-۱- سوالات پرسشنامه: ۱۰۲
۴-۴- بررسی فرضیات پژوهش: ۱۰۵
۴-۴-۱-فرضیه اول: ۱۰۵
۴-۴-۲-فرضیه دوم: ۱۰۶
۴-۴-۳-فرضیه سوم: ۱۰۷
۴-۴-۴-فرضیه چهارم: ۱۰۸
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری: ۱۱۰
۵-۲- محدودیت ها: ۱۱۲
۵-۲-۱- محدودیت های خود تحقیق : ۱۱۲
۵-۲-۲- محدودیت های ذاتی تحقیق: ۱۱۲
۵-۳- پیشنهادات: ۱۱۳
۵-۳-۱-پیشنهاداتی برای محققین دیگر: ۱۱۴
ضمائم
منابع فارسی: ۱۱۶
منابع لاتین: ۱۱۷

پیوست ها
پرسشنامه : ۱۲۰
Abstract ۱۲۲

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره۲-۱-نمونه هایی از معیارهای اثر بخشی رویکرد سیستمی برای انواع محتلف سازمان ۴۰
جدول شماره۲-۲- نمونه معیارهای اثر بخشی سازمانی، انتخاب شده بوسیله ذینفع های استراتزیک ۴۶
جدول شماره ۲-۳- معیارهای اثر بخشی سازمان ۴۹
جدول شماره۲-۴- اهداف شرکت های آمریکایی ۶۴
جدول شماره۲-۵- شاخص تعیین اثر بخشی سازمان ۷۰
جدول شماره۲-۶- آمار واحدهای پستی ۸۰
جدول شماره۲-۷- آمار کارکنان پست ۸۰
جدول شماره۴-۱-توزیع فرلوانی و در صد گروه نمونه بر حسب سن ۹۶
جدول شماره۴-۲- توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه پژوهش بر حسب تحصیلات ۹۷
جدول شماره۴-۳- توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه پژوهش بر حسب سابقه خدمت ۹۸
جدول شماره۴-۴- توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه پژوهش بر حسب نوع جنسیت ۱۰۰
جدول شماره۴-۵- توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه پژوهش بر حسب نوع شغل ۱۰۱
جدول شماره۴-۶- توزیع فراوانی دیدگاه گروه نمونه پژوهش سوالات پرسشنامه ۱۰۲
جدول شماره۴-۷- توزیع میانگین گروه نمونه پژوهش نسبت به هر یک از عوامل اثر بخشی ۱۰۳
جدول شماره۴-۸- نتایج تحلیل آزمون معناداری میانگین هر یک از عوامل ۱۰۴
جدول شماره۴-۹-نتایج تحلیل همبستگی بین وجه مالی و برون سپاری ۱۰۵
جدول شماره۴-۱۰-نتایج تحلیل همبستگی بین برون سپاری فعالیت های پستی و وجه مشتریان ۱۰۶
جدول شماره۴-۱۱-نتایج تحلیل همبستگی بین برون سپاری فعالیت های پستی و وجه داخلی ۱۰۷
جدول شماره۴-۱۲-نتایج تحلیل همبستگی بین برون سپاری فعالیت های پستی و وجه رشد ۱۰۸

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار شماره۴-۱- فراوانی و درصد گروه نمونه پژوهش بر حسب تحصیلات ۹۸
نمودار شماره۴-۲- درصد گروه نمونه پژوهش بر حسب سابقه کار ۹۹
نمودار شماره۴-۳- درصد گروه نمونه پژوهش بر حسب نوع جنسیت ۱۰۰
نمودارشماره۴-۴- توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه پژوهش بر حسب نوع شغل ۱۰۱

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شمار۱-۱- مدل تحقیق ۸
شکل شماره۲-۱- الگوی اجرایی برون سپاری ۲۱
شکل شمار۲-۲-رابطه بین متغیرهای علنی، میانجی، بازده ۵۲
شکل شماره۲-۳- جهات هدفهای مدیریت و زیر دستان ۵۴
شکل شماره۲-۴-جهات مدیریت، زیر دستان و سازمان – تحقق معتدل هدفهای سازمانی ۵۴
شکل شماره۲-۵- فقدان پیشرفت از لحاظ تحقق هدفهای سازمان ۵۵
شکل شماره۲-۶- یگانگی هدفهای مدیریت، زیر دستان، و سازمان – تحقق زیاد هدفهای سازمانی ۵۶
شکل شماره ۲-۷-عوامل مؤثر بر اثر بخشی سازمان ۶۰
شکل شماره۲-۸- رویکردهای سنتی برای سنجش اثر بخشی سازمانی ۶۲