پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیت ها ی اداره پست استان …


برون سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روش‌های جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً‌ استفاده نکرده بهره‌مند می‌شود. امروزه برای رضایت مشتریان و تأمین خواسته‌ها و نیازهای آنها، برون سپاری می‌تواند مفید و موثر باشد لذا بر این اساس شرکت پست بخشی از خدمات و عوامل پشتیبانی خود را جهت بهبود عملکرد، کاهش هزینه‌ها، و اصلاح ساختار سازمانی واگذار کرده است. در این تحقیق میزان اثربخشی برون سپاری در پست ایلام در سال ۱۳۹۰ مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق بصورت توصیفی- پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که بر اساس فرضیه های تحقیق با استفاد از مدل bsc،بین برون سپاری فعالیت های پستی،اثر بخشی خدمات،درسه وجه مالی،همشهریان و فرآیندهای داخلی رابطه مثبت و قوی وجود دارد اما بین وجه رشد و یادگیری و برون سپاری……….