پایان نامه روند ثبت اسناد در دفتر املاک

فهرست مطالب
مقدمه
۱-تعریف
گفتار اول ثبت
گفتار دوم اسناد
گفتار سوم املاک
۲- تاریخچه ثبت
۳- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران
۴-تشکیلات اداری ثبت
۵- دفاتر ثبت
۶-ترتیب تنظیم دفاتر
۷-مراجعه به دفاتر ثبت
۸-اصلاحات مامورین ثبت
۹- ثبت عمومی و ثبت عادی
۱۰-مقررات ثبت عمومی
۱۱-۱- عملیات مقدماتی ثبت
۱۱-۲- انتشار آگهی ثبت عمومی
۱۲- آگهی
۱۲- ۳ اطلاع دادن به اوقاف
۱۳- ۴ انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت
۱۴-۵ شماره گذاری املاک و پلاک کوبی
۱۵- الف شماره اصلی
۱۶- املاک از قلم افتاده
۱۷-ب شماره فرعی
۱۸ – پلاک
۱۹-۶ تحقیق از مالکین
۲۰-۷توزیع اظهار نامه
۲۱-۸ نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده ۱۱
۲۲- حقوق اتفاقی
۲۳- املاک قابل ثبت
۲۴-اموالی که قابل ثبت نیستند
۲۵-دفع یک توهم
۲۶-تغییر طبیعت املاک
۲۷-۹-انتشار آگهی ماده ۱۴ یا آگهی تحریری
۲۸- عدم انتشار آگهی اختصاصی
۲۹-لزوم الصاق آگهی اختصاصی
۳۰- یک اشکال بر ماده ۱۴
۳۱- زمان انتشار آگهی تحریری
۳۲-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری
الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی
ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری
ج- موارد انتشار آگهی الصاقی
۳۳-۱۰- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی
۳۴- صور تماس تحریر حدود
۳۵- تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر
۳۶- پی کنی
۳۷-۱۱- تهیه ی پیش نویس سند مالکیت
۳۸-حقوق ارتفاقی
۳۹-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست
۴۰- وظایف مالکین
۴۱- کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی ۲۱ قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک
گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاک
گفتار چهارم- ۱- دفتر املاک
۲- دفتر نماینده املاک
گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده
گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات
۹۴-سند مالکیت
۹۵-زمان صدور سند مالکیت
۹۶-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک
۹۷- ثبت انتقالات در دفتر املاک
۹۸ – ثبت قرارداد احداث بناء
۹۹- ۱- کسب انتقال ملک به ورثه
۹۹-۲- ثبت انتقال ملک به ورثه
۱۰۰- ثبت ملک به نام حوصی له
۱۰۱-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی
۱۰۲- ثبت قنوات
۱۰۳-ثبت املاک مشاع
۱۰۴- ثبت حقوق ارتفاقی
۱۰۵-صدور المثنای سند مالکیت
۱۰۶ –نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی
۱۰۷- صدور سند مالکیت جدید