پایان نامه رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه های مرزی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
-۱-۱ مقدمه ۴
۱-۲- بیان مسأله ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۵- سؤالات تحقیق ۷
۱-۶- فرضیات تحقیق ۸
۱-۷- قلمرو تحقیق ۸
۱-۸-تعریف مفاهیم واصطلاحات تحقیق ۸
۱-۸-۱- فناوری اطلاعات ۸
۱-۸-۲- بازارچه مرزی ۹
۱-۸-۳- عوامل بحرانی فناوری اطلاعات ۹
۱-۸-۴- توسعه بازارچه مرزی ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- فناوری اطلاعات ۱۲
۲-۱-۱- مقدمه ۱۲
۲-۱-۲- تاریخچه فناوری اطلاعات ۱۲
۲-۱-۳- تعریف فناوری اطلاعات ۱۳
۲-۱-۴- اطلاعات وانواع آن ۱۴
-۱-۴-۱-۲ اطلاعات توصیفی ۱۵
-۲-۴-۱-۲ اطلاعات تشخیصی ۱۵
۲-۱-۴-۳- اطلاعات پیشگویانه ۱۵
۲-۱-۴-۴- اطلاعات تجویزی ۱۵
۲-۱-۵- اهمیت اطلاعات ۱۶
۲-۱-۶- فناوری و انواع آن ۱۶
۲-۱-۶-۱- فناوری های تکراری ۱۶
۲-۱-۶-۲- فناوری های مهندسی ۱۶
۲-۱-۶-۳- فناوری های هنری و صنعتگرانه ۱۷
۲-۱-۶-۴- فناوری های غیر تکراری ۱۷
۲-۱-۷- تجارت الکترونیکی ۱۷
۲-۱-۸- انواع تجارت الکترونیکی ۱۸
۲-۱-۸-۱- تجارت بین بنگاهها ۱۸
۲-۱-۸-۲- تجارت بین بنگاه و مصرف کننده ۱۸
۲-۱-۸-۳- تجارت بین بنگاهها و دولت ۱۸
۲-۱-۹- مزایای تجارت الکترونیکی ۱۹
۲-۱-۹-۱- توسعه بازار ۱۹
۲-۱-۹-۲- حذف فاصله جغرافیایی ۱۹
۲-۱-۹-۳- افزایش سرعت ۱۹
۲-۱-۹-۴- بهره وری و کارآیی ۱۹
۲-۱-۱۰- اهمیت تکنولوزی پیشرفته اطلاعاتی برای مدیران ۲۰
۲-۱-۱۰-۱- مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ۲۰
۲-۱-۱۰-۲- افزایش سرعت در تصمیم گیری ۲۰
۲-۱-۱۰-۳- افزایش سرعت در شناسایی مسائل ۲۰
۲-۱-۱۱- روند بکارگیری سیستم ها وفناوری های اطلاعاتی در سازمان ۲۰
۲-۱-۱۲- اجزای سیستم های اطلاعاتی ۲۲
۲-۱-۱۲-۱- سخت افزار رایانه ۲۲
۲-۱-۱۲-۲- نرم افزار رایانه ۲۲
۲-۱-۱۳- ابعاد فناوری اطلاعات ۲۲
۲-۱-۱۳-۱- سیستم اتوماسیون اداری ۲۳
-۲-۱۳-۱-۲ سیستم ارتباطات الکترونیکی ۲۳
۲-۱-۱۳-۳- سیستم اطلاعات جامع و یکپارچه ۲۳
۲-۱-۱۳-۴- سیستم اطلاعات مدیریت ۲۳
۲-۱-۱۳-۵- سیستم پشتیبانی تصمیم ۲۴
۲-۱-۱۳-۶- سیستم اطلاعات عملیاتی ۲۴
۲-۱-۱۴- اهمیت تکنولوژی اطلاعات ۲۴
۲-۱-۱۵- دلایل برنامه ریزی برای فناوری اطلاعات در کشور ۲۵
۲-۱-۱۶- دیدگاه صاحبنظران درمورد فناوری اطلاعات ۲۶
۲-۱-۱۷- نقش فناوری اطلاعات در فرآیندهای تجاری ۲۸
۲-۱-۱۸- محدودیت های سیستم ها و فناوری های اطلاعاتی ۲۹
۲-۱-۱۹- مدل پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه دیویس و همکاران ۲۹
۲-۱-۲۰- مدل ارزش تجاری فناوری اطلاعات با استفاده از دیدگاه منبع محور ۳۱
۲-۱-۲۱- الگوهای رشد با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ۳۱
۲-۱-۲۲- مدل نقش تکنولوژی اطلاعات در جهانی شدن خرید تجاری ۳۲
۲-۱-۲۳- مطالعات تطبیقی در مورد فناوری اطلاعات ۳۴
۲-۲- بازارچه مرزی ۳۶
-۱-۲-۲تاریخچه بازارچه های مرزی ۳۶
۲-۲-۲- تعریف بازارچه مرزی ۳۶
۲-۲-۳- بازارچه های مرزی غرب کشور ۳۷
۲-۲-۴- وضعیت صادرات و واردات در بازارچه های مرزی ایران ۳۸
۲-۲-۵- اهداف تشکیل و ایجاد بازارچه های مرزی ۴۱
۲-۲-۶- اهمیت بازارچه های مرزی در اقتصاد کشور ۴۲
۲-۲-۷- کارکردهای بازارچه های مرزی ۴۳
۲-۲-۸- تجارت مرزی و مزایای آن ۴۴
-۱-۸-۲-۲ کاهش هزینه های حمل و نقل و بهای تمام شده محصولات ۴۴
۲-۲-۸-۲- ایجاد تجمع های شهری و صنعتی ۴۵
-۳-۸-۲-۲افزایش تعاملات سیاسی و فرهنگی و شکل گیری پیمان های سیاسی ۴۵
۲-۲-۹- دیدگاه صاحبنظران در مورد بازارچه های مرزی ۴۵
۲-۲-۱۰- مشکلات بازارچه های مرزی ۴۷
۲-۲-۱۱- مدل توافقات مرزی از دیدگاه گاسکین و دیگران ۴۷
۲-۲-۱۲- مطالعات تطبیقی در مورد بازارچه های مرزی ۵۰
۲-۳- عوامل بحرانی موفقیت ۵۱
۲-۳-۱- تاریخچه عوامل بحرانی موفقیت ۵۱
۲-۳-۲-تعریف عوامل بحرانی موفقیت ۵۱
۲-۳-۳- ابعاد عوامل بحرانی موفقیت ۵۲
۲-۳-۳-۱- عوامل بحرانی موفقیت گروهی و سلسله مراتبی ۵۲
۲-۳-۳-۲- عوامل بحرانی موفقیت موقتی و مستمر ۵۲
۲-۳-۳-۳- عوامل بحرانی موفقیت درونی و بیرونی ۵۲
۲-۳-۳-۴- عوامل بحرانی موفقیت استراتژیک و عملیاتی ۵۳
۲-۳-۴- گام های لازم برای شناسایی عوامل بحرانی موفقیت ۵۳
۲-۳-۵- منابع عوامل بحرانی موفقیت از دیدگاه الکس میلر ۵۵
۲-۳-۵-۱- ویژگی های صنعت ۵۵
۲-۳-۵-۲- موقعیت و جایگاه رقابتی شرکت ۵۵
۲-۳-۵-۳- محیط عمومی ۵۵
۲-۳-۵-۴- توسعه سازمانی ۵۶
۲-۳-۶- مزایای عوامل بحرانی موفقیت ۵۶
۲-۳-۷- عوامل بحرانی فناوری اطلاعات از دیدگاه صاحبنظران ۵۷
۲-۳-۸- مطالعات تطبیقی در مورد عوامل بحرانی موفقیت ۶۱
۲-۴- توسعه بازارچه مرزی ۶۳
۲-۴-۱- تعریف توسعه بازارچه مرزی ۶۳
۲-۴-۲- عوامل مؤثر در توسعه بازارچه مرزی ۶۳
۲-۴-۲-۱- عوامل داخلی ۶۳
۲-۴-۲-۲- عوامل خارجی ۶۴
۲-۴-۲-۲-۱- عوامل فرهنگی و اجتماعی ۶۴
۲-۴-۲-۲-۲- عوامل اقتصادی ۶۵
۲-۴-۲-۲-۳- عوامل تکنولوژیکی ۶۵
۲-۴-۲-۲-۴- عوامل سیاسی و قانونی ۶۵
۲-۴-۲-۲-۵- توسعه روابط تجاری ۶۶
۲-۴-۳- خطی مشی های گسترش بازار ۶۶
۲-۴-۳-۱- استفاده کنندگان جدید ۶۶
۲-۴-۳-۲- موارد استفاده جدید ۶۶
۲-۴-۳-۳- مصرف بیشتر ۶۷
۲-۴-۴- مدل توسعه بازارچه مرزی ۶۷
۲-۴-۵- از استراتژی توسعه بازار چه زمانی باید استفاده کرد ۶۹
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۷۱
۳-۲- روش تحقیق ۷۱
۳-۳- تعریف و تبیین جامعه و نمونه آماری ۷۲
۳-۴- روش های جمع آوری داده ها ۷۲
۳-۵- ابزار اندازه گیری متغیرها ۷۲
۳-۵-۱- مراحل طراحی پرسشنامه ۷۳
۳-۵-۲- محتوای پرسشنامه ۷۳
۳-۵-۳- روآیی پرسشنامه ۷۳
۳-۵-۴- پایایی پرسشنامه ۷۴
۳-۵-۵- مقیاس اندازه گیری پرسشنامه ۷۴
۳-۶- روشهای آماری به کار رفته در تحلیل داده های تحقق ۷۵
۳-۶-۱- تحلیل عاملی ۷۵
۳-۶-۱-۱- تحلیل عاملی اکتشافی ۷۶
۳-۶-۱-۲- تحلیل عاملی تأییدی ۷۶
۳-۶-۱-۳- مراحل اجرای تحلیل عاملی ۷۶
۳-۶-۲- مدل معادلات ساختاری ۷۷
۳-۶-۳- آزمون تی استیودنت ۷۸
۳-۶-۴- فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ۷۸
۳-۶-۴-۱- انواع روشهای تصمیم گیری چند شاخصه از نظر نحوه کاربرد ۷۹
۳-۶-۴-۲- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۸۰
۳-۶-۴-۳- مراحل کار در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ۸۰
۳-۶-۴-۳-۱- ایجاد یک مسئله تصمیم گیری چند شاخصه ۸۰
۳-۶-۴-۳-۲- محاسبه اوزان شاخص ها بر اساس مقایسات زوجی و قضاوت های تصمیم گیرنده ۸۱
۳-۶-۴-۳-۳- بررسی سازگاری در قضاوتها ۸۳
۳-۶-۴-۳-۴- وزن نسبی معیارها (شاخص ها) ۸۴
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه ۸۷
۴-۲- توصیف جمعیت شناختی داده ها ۸۷
۴-۳- تجزیه و تحلیل عاملی ۹۰
۴-۴- مدل سازی معادلات ساختاری ۹۲
۴-۴-۱- معیارهای نیکویی برازش مدل باداده ها ۹۵
۴-۴-۱-۱- شاخص های برازش مطلق ۹۶
۴-۴-۱-۲- شاخص های برازش نسبی ۹۶
۴-۵- آزمون فرضیات ۹۷
۴-۶- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ۹۸
۴-۶-۱- اولویت بندی معیارهای ۵ گانه اصلی ۹۸
۴-۶-۲- محاسبه وزن نسبی زیرمعیار ها ۱۰۰
۴-۶-۲-۱- وزن نسبی زیرمعیارهای مربوط به عامل مدیریتی ۱۰۰
۴-۶-۲-۲- وزن نسبی زیر معیارهای مربوط به عامل فرهنگی و اجتماعی ۱۰۲
۴-۶-۲-۳- وزن نسبی زیر معیارهای مربوط به عامل سازمانی ۱۰۴
۴-۶-۲-۴- وزن نسبی زیرمعیارهای مربوط به عامل فنی ۱۰۶
۴-۶-۲-۵- وزن نسبی زیرمعیارهای مربوط به عامل سرمایه گذاری ۱۰۹
۴-۶-۲-۶- اولویت بندی کلی زیرمعیارهای بحرانی فناوری اطلاعات ۱۱۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۱۶
۵-۲- نتایج تحقیق ۱۱۶
۵-۳- پیشنهادات ۱۱۸

منابع فارسی
الف-کتاب ۱۲۰
ب- مقالات ۱۲۲
ج- مجموعه مقالات ۱۲۵
د- پایان نامه ۱۲۷
منابع لاتین ۱۲۸
پیوست ها
پیوست الف: ۱۳۶
پیوست ب: ۱۳۸
پیوست ج: ۱۴۲
Abstract ۱۶۰