پایان نامه رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه مرزی غرب کشور

چکیده
بازارچه ها و پایانه های مرزی به عنوان یکی از اهرم های مهم در ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت های اقتصادی مطرح بوده و در طی سالیان اخیر تأثیر قابل توجهی در توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه داشته اند.در حال حاضر تقریباً۵۰ بازارچه مرزی در ایران وجود دارد که دارای حجم مبادلات بازرگانی بالایی می باشند. از مزایای¬ احداث این بازارچه ها می توان به ایجاد مزیت های نسبی در تولید و فعالیت های بازرگانی در دوسوی مرز،ایجاد زمینه های لازم برای فروش و صادرات محصولات،ایفای نقش موثر در تحکیم مناسبات بین دو کشور و ایجاد اشتیاق در کشورهای همسایه جهت توسعه مبادلات و بهبود روابط تجاری با ایران اشاره کرد.تأمین سطح مطلوب اشتغال در مناطق محل استقراربازارچه ها، جمع آوری و هدایت سرمایه های راکد به سمت تجارت و بازرگانی،افزایش امنیت منطقه،کاهش روند قاچاق کالا،رشد و توسعه اقتصادی مناطق مرزی و تأمین مایحتاج ضروری مرزنشینان از دیگر مزایای احداث بازارچه ها و پایانه های مرزی است(کسرایی، ۱۳۸۹: ۱۳).
بازارچه مرزی محوطه ای است محصور در نقطه صفر مرزی و یا مکان های است که طبق تفاهم نامه های منعقده بین ایران و کشورهای همسایه ایجاد شده و امکان صادرات و واردات کالا را با برخی تسهیلات میسر می کند(پور نظمی سیس،۱۳۸۹: ۲۴۱).
در دهه های اخیر در تحقیقات توسعه ای اعم از تحقیقات اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیک به مناطق مرزی و تأثیرات مرزی توجه بسیاری صورت گرفته است این رغبت و علاقه وافر به مناطقی که در امتداد مرزهای همگرایی کشورها قرار گرفته اند، به طور مشخصی از این تصور نشأت گرفته است که این مناطق جغرافیایی ویژه ممکن است، موجب ایجاد سازگاری و همسانی اقتصادی در همگرایی بین کشورها گردند.بدین معنی که در مرزهای اکثر کشورهای در حال توسعه سطح قابل توجهی از نیاز مردم مرزنشین از طریق مبادلات مرزی تأمین می شود(افتخاری و دیگران،۱۳۸۷: ۸۳).
دوران جدید که به عصر اطلاعات و دانایی معروف شده است،نوید بخش جهانی نو با شیوه های نوین بکارگیری اطلاعات و دانش است. حرف اول را در این دوران نوین فناوری اطلاعات می¬¬زند
به این معنی که اقتدار اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و علمی هر کشور متناسب با میزان تسلط و بهره گیری آن کشور از این فناوری خواهد بود(کاظمی ودیگران، ۱۳۸۴: ۵۰).
فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین محورهای توسعه در جهان به شمار می آید و بسیاری از کشورهای جهان، توسعه فناوری اطلاعات را به عنوان یکی از مهم ترین زیر ساخت های توسعه خود قرار داده اند.این فناوری به شکل نوین از سال ۱۹۸۰میلادی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این برهه از زمان بسیاری از کشورها به این اعتقاد رسیدند که توسعه فناوری اطلاعات عامل بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی آنان محسوب می¬ ¬شود.این فناوری با افزایش فرآیند مبادله اطلاعات و کاهش هزینه های داد و ستد، به عنوان وسیله ای در جهت افزایش بهره وری،کارآیی، رقابت انگیزی و رشد در همه حیطه های فعالیت بشری مطرح می باشد(اسدی، ۱۳۸۶: ۲۷۷).
با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات و نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی کشور،در این تحقیق به رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه مرزی غرب کشور پرداخته می شود. بدین منظور ابتدا متغیرهای بحرانی فناوری اطلاعات شناسایی شده و ضمن ارائه یک مدل مفهومی به رتبه بندی این عوامل بحرانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: رتبه بندی، عوامل بحرانی، فناوری اطلاعات، توسعه، بازارچه، غرب کشور