پایان نامه راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیک در اقتصادهای توسعه یافته و گذار

چکیده:
در دهه گذشته، دولت الکترونیکی در اروپا پدید آمده است و خود را به عنوان یک کانال جایگزین مناسب برای ارائه خدمات عمومی تاسیس گردیده است. در حالی که دولت الکترونیک در حال حاضر در اکثر کشورهای توسعه یافته اروپایی بالغ اند، اقتصادهای در حال گذار در اروپا، تنها به تازگی شروع به تشخیص منافع بالقوه آن و دولت الکترونیک به عنوان بخشی از استراتژی ملی خود گنجانیده اند.
اگر چه در زمان ممکن است منجر به تقویت دولت الکترونیک و تجربه برای کشورهای در اقتصاد گذار باشد، درس های برگرفته از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که مسائل سیاسی، مالی، اجتماعی، راهبردی و سازمانی باید به آنها رسیدگی شود و تدوین برنامه ای برای استقرار دولت الکترونیک است.
با استفاده از تحقیقات مورد مطالعه، این مقاله به بررسی راهبردهای انگلستان و اسلواکی در زمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی به تصویب رسیده است. به خصوص، این مقاله به بررسی چگونگی دیدگاه های دولت الکترونیک ، چشم انداز، استراتژی، تمرکز و تغییر سازمانی تحت تاثیر پیاده سازی و اشاعه دولت الکترونیک در اقتصادهای در حال توسعه و گذار در اروپا پرداخته است.
کلید واژه ها:
دولت الکترونیکی ، اقتصادهای در حال گذار، اروپا ، استراتژی ، اجرا ، انتشار