پایان نامه رابطه میزان اضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع پیش‌دانشگاهی

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه تأثیر ا ضطراب بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر ایلام می پردازد.
برای این منظور ۵۴ دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی و سه رشته ریاضی وفیزیک ، علوم تجربی و علوم انسانی به روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند و به پرسشنامه متشکل از تست ا ضطراب کتل و خرده مقیاس های سن ، معدل و تعداد افراد خانوار پاسخ دادند . عملکرد تحصیلی دانش آموزان نیز متأثر از معدل ترم اول آن ها در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ سنجیده شد . نتایج پژوهش به طور کلی نشان دادند که رابطه اضطراب و پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر معدل و تعداد افراد خانوار قرار دارد . به طوری که ا ضطراب عمومی از طریق این شاخص ها به طور غیرمستقیم بر عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیبلی تأثیر می گذارد.

کلمات کلیدی: ا ضطراب، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان دختر،شهر ایلام، عملکرد تحصیلی