پایان نامه رابطه سلامت روان و عوامل جمعیت شناختی(دموگرافیک) با اقدام به خودکشی در بین افراد اقدام کننده به خودکشی

هدف پژوهش حاضر،بررسی رابطه سلامت روان و عوامل جمعیت شناختی(دموگرافیک) با اقدام به خودکشی در بین افراد اقدام کننده به خودکشی در استان ایلام می باشد.تعداد آزمودنی ها ۱۰۰ نفر است که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.طرح تحقیق از نوع علی_مقایسه ایی می باشد.ابزارهای پژوهش عبارت اند از:مقیاس سلامت روان GHQ28.آزمون Tتک متغیره نشان داد که:بین افراد اقدام کننده به خودکشی و سلامت روان وعوامل جمعیت شناختی(دموگرافیک) در سطح ۱۰/۰ p=0/001 < تفاوت معنی داری وجود دارد.[purchase_link id="309" style="button" color="yellow" text="خرید"]