پایان نامه رابطه بین میزان شادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی

چکیده
هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین رابطه بین میزان شادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان مهران بود برای جوانانی که زندگی هدفمند را جستجو می کنند و از بی حسی، بی حالی و پوچی که از شاخصه های انسان های وابسته به دنیاست گریزانند. نشاط، نیروزا، تکاپو بخش و … عامل تقویت اراده انسان است که به پشتوانه آن استعدادها و توانمندی های او رشد می کند و به راحتی به اهداف خود دست می یابد. روش تحقیق از نوع همبستگی بود که در جامعه آماری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی که در سال ۹۲-۹۱ شهرستان مهران مشغول به تحصیل بودند. اجرا گردید . با روش نمونه گیری تصادفی ۱۴۸ نفر از دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی که ۷۵ نفر سال دوم و ۷۳ نفر سال سوم می باشند انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سنجش میزان شای دانش آموزان استفاده شد . نتایج نشان می دهد دانش آموزان مقطع دوم راهنمایی دارای عملکرد تحصیلی بهتری بوده اند. همچنین با افزایش میزان شادی دانش آموز عملکرد تحصیلی فرد بهبود یافته است و بالعکس. دیگر نتایج این تحقیق نشان داد که بین شادی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان مهران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی :شادی، دانش آموزان راهنمایی، شهرستان مهران، عملکرد تحصیلی