پایان نامه حقوق کودک در قرآن و سنت

فهرست مطالب
عنوان صفحه
کلیات ۱
مقدمه ۳
بیان مسأله ۳
اهمیت مسأله ۴
سؤال اصلی تحقیق ۴
سؤال فرعی تحقیق ۴
فرضیه اصلی ۴
فرضیه فرعی ۴
پیشینه تحقیق ۵
روش تحقیق ۶
محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۶
چکیده تحقیق ۷
اعتذار ۸
فصل اول : ایام کودکی، اهمیت انعقاد نطفه، ولادت و احکام آن
گفتار اول مفهوم کودکی ۱۱
مفهوم اولاد ۱۱
مفهوم نسب ۱۲
گفتار دوم ایام کودکی در حقوق اسلام ۱۳
شروع کودکی در حقوق اسلام ۱۴
پایان کودکی در حقوق اسلام ۱۵
گفتار سوم ملاک کودکی در حقوق ایران ۱۹
شروع کودکی ۱۹
پایان کودکی ۲۰
اماره رشد و اثرات مترتب آن ۲۳
گفتار چهارم حدود سنی لازم به تفکیک موارد ۲۵
سن ازدواج ۲۶
سن کار ۲۷
سن اعمال کیفر و مجازات ۲۸
گفتار پنجم اهمیت انعقاد نطفه ۳۱
نسل پاک ۳۲
مستحبات ۳۴
مکروهات ۳۶
گفتار ششم ۱ : تولد و احکام ولادت ۳۹
فرزند متعلق به کیست؟ ۴۰
حقوق اولیه فرزندان ۴۱
۲ : مراسم اسلامی در زمان ولادت ۴۳
غسل مولود ۴۴
اذان و اقامه ۴۴
مراسم تحنیک ۴۵
تسمیه ۴۶

فصل دوم : حقوق کودک در قانون مدنی
گفتار اول ثبت ولادت ۵۳
اشخاصیکه مکلف به اعلام ولادت هستند ۵۴
نحوه ثبت ولادت ۵۴
ثبت ولادت اطفالی که والدین آنها قانوناً ازدواج نکرده اند ۵۶
گفتار دوم نگهداری و تربیت کودک ۵۹
شیر دادن طفل ۵۹
آداب و احکام رضاع ۶۲
گفتار سوم حضانت ۷۸
تعریف حضانت ۷۹
تغذیه طفل ۸۰
حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است ۸۱
حضانت حق مشترک والدین ۸۲
حدود حضانت در ابوین ۸۵
حضانت جد پدری ۸۷
حضانت طفل در صورت فوت ابوین ۹۰
شروط حضانت ۹۱
گفتار چهارم موانع در حضانت ۹۲
ضمانت اجرا در حضانت ۹۳
اعاده حق حضانت ۹۳
عوامل سقوط حضانت ۹۴
وجوب رعایت حضانت ۹۸
گفتار پنجم نفقه از ناحیه والدین ۱۰۰
مفهوم نفقه ۱۰۱
نفقه از ناحیه والدین ۱۰۱
نفقه فرزند از دیدگاه فقهای امامیه ۱۰۳
گفتار ششم ولایت ۱۰۶
مفهوم ولایت ۱۰۷
ولایت از ناحیه پدر و جد پدری ۱۰۷
فصل سوم : حقوق کودک در آیات و روایات
گفتار اول حقوق کودک از نگاه قرآن ۱۱۱
نظر اسلام درباره فرزندان ۱۱۴
محبت به فرزندان و رعایت عدالت بین آنها ۱۱۵
حق تربیت ۱۱۶
حق و طلب فرزند ۱۱۶
تعلیم احکام دینی ۱۱۷
تکلیف و مسئولیت والدین ۱۱۹
فرزندان شایسته تربیت کنیم ۱۲۰
در انجام وظائف پدری ۱۲۱
نکته ای در انجام وظائف پدر ۱۲۳
مسئولیت مادری ۱۲۳
نقش معنوی مادر ۱۲۴
گفتار دوم حقوق کودک از نگاه روایات ائمه معصومین ۱۲۵
حقوق کودک در هنگام خردسالی ۱۲۶
ابراز محبت به فرزندان و رعایت عدالت بین آنها ۱۲۷
احترام به فرزند ۱۲۸
حق فرزند ۱۲۹
تعلیم و تربیت فرزند ۱۲۹
گفتار سوم رعایت آداب و اخلاق در فرزندان ۱۳۱
۱ : از کودکی تا بلوغ ۱۳۲
حقوق کودک ۱۳۳
پاکدامنی و عفت ۱۴۳
عبادات تمرینی ۱۴۵
آداب اخلاقی فرزند از راه تشویق و تنبیه ۱۴۸
مراحل تربیت ۱۵۶
مدرسه و تعلیم (معلم) ۱۶۰
۲ : رابطه والدین با فرزندان ۱۶۹
روابط رفتار با فرزندان ۱۷۰
تربیت صحیح فرزندان ۱۷۳
حقوق فرزند از نظر امام علی (ع) و امام سجاد (ع) ۱۷۵
حقوق فرزند از نظر فقهاء ۱۷۶
نتیجه گیری ۱۷۸
منابع و مآخذ ۱۸۱