پایان نامه حاضربررسی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد در دانشجویان

هدف از تحقیق حاضربررسی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد در دانشجویان ورودی ۸۹ دانشگاه پیام نور ایوان که فرضیه های عنوان شده مقایسه افسردگی و اسکیزو فرنی، ضعف روانی و پارانویا،در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی دانشگاه پیام نورایلام که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان روان شناسی که در سال ۸۹ مشغول به تحصیل هستند.که از بین ۱۲۰۰ نفر دانشجوی روان شناسی دانشگاه ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسشنامه بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش های آماری متغییرمستقل در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی ، اسکیزو فرنی و پارانویا و ضعف روانی …….