پایان نامه توسعه بازاریابی با استفاده از فرآیند سیستماتیکی هوش رقابتی و آینده نگاری

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳
۲-۱- بیان مساله ۵
۳-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق ۶
۴-۱- اهداف تحقیق ۷
۵-۱- سوالات تحقیق ۷
۶-۱- متغیرهای اصلی تحقیق ۷
۷-۱- فرضیه های تحقیق ۱۰
۸-۱- قلمرو تحقیق ۱۱
۸-۱-۱- قلمرو موضوعی ۱۱
۸-۱-۲- قلمرو زمانی ۱۱
۹-۱- تعریف عملیاتی واژه ها ۱۱
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق
مقدمه ۱۴
۲-۱- شرکت سیمان ایلام ۱۴
۲-۲- مفهوم بازاریابی ۱۶
۲-۲-۱- رویکرد های بازاریابی ۱۷
۲-۲-۱-۱- رویکرد تولید ۱۸
۲-۲-۱-۲- رویکرد محصول ۱۸
۲-۲-۱-۳- رویکرد فروش ۱۸
۲-۲-۱-۴- رویکرد بازاریابی ۱۹
۲-۲-۱-۵- رویکرد بازاریابی اجتماعی ۲۰
۲-۲-۱-۶- رویکرد مدیریت کیفیت جامع ۲۰
۲-۲-۱-۷-رویکرد بازاریابی جامع ۲۱
۲-۲-۱-۸- رویکرد طراحی برای توزیع ۲۱
۲-۲-۱-۹-رویکرد بازاریابی ارتباطاتی ۲۲
۲-۲-۱-۱۰- رویکرد بازاریابی معاملاتی ۲۳
۲-۲-۱-۱۱- رویکرد بازاریابی شبکه ای ۲۴
۲-۲-۱-۱۲- رویکرد مشتری آزاری ۲۴
۲-۲-۱-۱۳- رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری ۲۵
۲-۲-۱-۱۴- رویکرد مشتری گرایی ۲۵
۲-۲-۱-۱۵- رویکرد بازاریابی متعالی ۲۶
۲-۲-۱-۱۶-رویکرد بازارگرایی ۲۷
۲-۲-۲- موارد نشان دهنده توسعه سیستم بازاریابی یک شرکت ۲۸
۲-۳- هوشمندی رقابتی ۲۸
۲-۳-۱- حوزه هوشمندی رقابتی ۳۰
۲-۳-۲- هدفهای سیستم هوشمندی رقابتی ۳۱
۲-۳-۳- فرآیند هوشمندسازی رقابتی ۳۱
۲-۳-۳-۱- برنامه ریزی و هدایت ۳۲
۲-۳-۳-۲- جمع آوری ۳۲
۲-۳-۳-۳- تجزیه وتحلیل ۳۳
۲-۳-۳-۴- انتشار(اشاعه ) ۳۳
۲-۳-۴- واحد سازمانی برای هوشمندسازی رقابتی ۳۴
۲-۳-۵- دیدگاه‌های نادرست درباره جمع آوری اطلاعات ۳۴
۲-۳-۶- ابعاد هوشمندی رقابتی ۳۵
۲-۴-آینده نگاری ۳۶
۲-۴-۱- خواستگاه آینده نگاری ۳۷
۲-۴-۲- محرکهای آینده نگاری ۳۸
۲-۴-۲-۱- محرکهای آینده نگاری، از دیدگاه بن مارتین ۳۸
۲-۴-۲-۲-محرکهای آینده نگاری از دیدگاه مایکل کینان ۴۲
۲-۴-۲-۳- محرکهای آینده نگاری از دیدگاه آتیلاهاواس ۴۴
۲-۴-۳- ابعاد آینده نگاری ۴۶
۲-۵- مدل های بازاریابی ۴۷
۲-۵-۱- مدل تاثیر گذاری بازاریابی بر عملکرد تسی و همکاران ۴۷
۲-۵-۲- مدل تاثیر گذاری بازاریابی بر عملکرد هاریسون و والکر ۴۹
۲-۵-۳- مدل تأثیرگذاری بازاریابی بر اثربخشی و کارایی چنگ و همکاران ۵۰
۲-۵-۴- مدل بازاریابی و استراتژیهای عمومی پورتر جی- جنی- وو ۵۲
۲-۵-۵- مدل بازاریابی و استراتژی تمایزسازی محصول هامبورگ و همکاران ۵۵
۲-۵-۶- مدل مشتری گرایی داخلی و بازاریابی ماوندو و کوندایت ۵۷
فصل سوم:روش تحقیق
۱-۳- مقدمه ۶۳
۲-۳- فرآیند انجام تحقیق ۶۳
شکل ۳-۱- فرآیند انجام تحقیق ۶۴
۳-۳- الگوی مفهومی تحقیق ۶۵
۴-۳- جامعه آماری ۶۶
۵-۳- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه ۶۶
۶-۳- روش انجام تحقیق ۶۶
۷-۳- ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۷
۸-۳- روش بررسی روایی پرسشنامه ۶۸
۹-۳- روش سنجش پایایی پرسشنامه ۶۸
۱۰-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه ۷۳
۴-۲- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی مدیران ۷۳
۴-۳-آمار توصیفی ۷۶
۴-۳-۱-هوشمندی رقابتی ۷۶
۴-۳-۲- آینده نگاری ۸۰
۴-۳-۳- توسعه بازاریابی ۸۴
۴-۴-آمار استنباطی ۸۸
۵-۴- فرضیه ها ۸۸
۱-۵-۴- فرضیه اول ۸۸
۲-۵-۴- فرضیه دوم ۹۰
۳-۵-۴- فرضیه سوم ۹۲
۴-۵-۴- فرضیه چهارم ۹۴
۵-۵-۴- فرضیه پنجم ۹۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- مقدمه ۱۰۰
۲-۵- یافته های تحقیق ۱۰۰
۳-۵- نتیجه گیری تحقیق ۱۰۵
۴-۵- پیشنهادات ۱۰۷
منابع فارسی ۱۰۸
منابع لاتین ۱۱۰
پیوست ها
پرسشنامه ۱۱۳
چکیده لاتین ۱۱۸

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۱- شاخصهای هوشمندی رقابتی ۸
جدول ۱-۲- شاخصهای آینده نگاری ۹
جدول ۱-۳- شاخص های توسعه بازاریابی ۱۰
جدول۴-۱- سابقه خدمت مدیران ۷۳
جدول ۴-٢- تحصیلات مدیران ۷۵
جدول ۴-۳- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر هوشمندی رقابتی ۷۶
جدول ۴-۴- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر ایجاد هوشمندی ۷۸
جدول ۴-۵- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر توزیع هوشمندی ۷۹
جدول ۴-۶- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر پاسخگویی ۸۰
جدول ۴-۷- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر آینده نگاری ۸۱
جدول ۴-۸- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر پیش بینی آینده ۸۲
جدول ۴-۹- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر تصمیم سازی ۸۳
جدول ۴-۱۰: نحوه توزیع پاسخها برای متغیر توسعه بازار ۸۴
جدول ۴-۱۱- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر ارتباط با مشتری ۸۵
جدول ۴-۱۲- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر محصول متمایز ۸۶
جدول ۴-۱۳- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر اثر بخشی فعالیتهای پیشبرد ۸۷
جدول ۴-۱۴- رابطه ایجاد هوشمندی با ارتباط با مشتری ۸۹
جدول ۴-۱۵- رابطه توزیع هوشمندی با ارتباط با مشتری ۹۱
جدول ۴-۱۶- رابطه پاسخگویی با ارتباط با مشتری ۹۳

جدول ۴-۱۷- رابطه ایجاد هوشمندی با محصول متمایز ۹۵
جدول ۴-۱۸- رابطه توزیع هوشمندی با ایجاد محصول متمایز ۹۷

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل ۲-۱- روند شکل گیری رویکردهای بازاریابی ۱۹
شکل-۲-۲- چگونگی شکل گیری آینده نگاری ۳۸
شکل ۲-۳- مدل تسی و همکاران ۴۸
شکل-۲-۴-مدل هاریسون و والکر ۵۰
شکل – ۲-۵- مدل چنگ و همکاران ۵۱
شکل -۲-۶- مدل مفهومی جی- جنی- وو ۵۵
شکل ۲-۷-مدل هامبورگ و همکاران در رابطه با استراتژی، بازاریابی و عملکرد ۵۶
شکل ۲-۸- مدل هامبورگ و همکاران ۵۷
شکل-۲-۹- مدل ماندو و کوندایت ۶۰
شکل ۴-۱- سابقه خدمت مدیران ۷۴
شکل۴-۲- تحصیلات مدیران ۷۵
شکل ۴-۳-نحوه توزیع پاسخها برای متغیر هوشمندی رقابتی ۷۷
شکل ۴-۴-نحوه توزیع پاسخها برای متغیر ایجاد هوشمندی ۷۸
شکل ۴-۵- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر توزیع هوشمندی ۷۹
شکل ۴-۶- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر پاسخگویی ۸۰
شکل ۴-۷-نحوه توزیع پاسخها برای متغیر آینده نگاری ۸۱
شکل ۴-۸- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر پیش بینی آینده ۸۲
شکل ۴-۹- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر تصمیم سازی ۸۳

شکل ۴-۱۰- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر توسعه بازاریابی ۸۴
شکل ۴-۱۱- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر ارتباط با مشتری ۸۵
شکل ۴-۱۲- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر محصول متمایز ۸۶
شکل ۴-۱۳- نحوه توزیع پاسخها برای متغیر اثر بخشی فعالیتهای پیشبرد ۸۷