پایان نامه تعیین وضعیت موجود مدارس غیر انتفاعی و انطباق آن با انتظارات دانش آموزان

چکیده
مدارس غیر انتفاعی نمادی از مشارکت مردم در کمک به آموزش و پرورش است. هدف از اجرای این تحقیق تعیین وضعیت موجود فضای کالبدی، نیروی انسانی ، وضعیت آموزشی و پرورشی و امکانات بهداشتی از فراگیران مدارس غیر انتفاعی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه، کلیه‌ی دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی شهر مهران در سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۹۱ بود که بر اساس آمار اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام شامل ۴۰۰ نفر دانش‌آموز می‌باشند. برای بر آورد حجم نمونه از جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی استفاده شد. بر این اساس از جامعه ۴۰۰ نفری تعداد ۱۹۶ نفر که با در نظر گرفتن افت آزمودنی تعداد ۲۰۰ نفر بعنوان گروه نمونه نتخاب شدند. برای توصیف و تحلیل داده ها در پژوهش از آمار توصیفی (فراوانی ، درصد، میانگین ، … ) استفاده می‌شود و برای آمار استنباطی از آزمون کای اسکور و آزمون تی برای مقایسه یک گروه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اغلب دانش آموزان امکانات و فضای موجود را در حد مطلوب ارزیابی نموده اند. دانش آموزان در حد زیادی از وضعیت نیروی انسانی مدارس غیر انتفاعی رضایت نداشته‌اند. لذا بین وضعیت مطلوب فعلی دانش آموزان و وضعیت مورد انتظار تفاوت معنی داری وجود دارد. دانش آموزان در حد زیادی از وضعیت کلی مدارس غیر انتفاعی رضایت دارند . میانگین نظر دانش آموزان در این بررسی بیشتر از حد متوسط مورد انتظار است.

کلمات کلیدی: مدارس غیر انتفاعی، نیروی انسانی، دانش آموزان، کارکنان مدارس غیر انتفاعی، شهر مهران