پایان نامه تعیین تفاوت بین میزان شادکامی، تاب آوری و انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال اول دبیرستانهای پسرانه

چکیده:
این تحقیق با هدف تعیین تفاوت بین میزان شادکامی، تاب آوری و انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال اول دبیرستانهای پسرانه دولتی شهرستان دره شهر دارای خانواده با عملکرد بالا وعملکرد پایین انجام گردید. این پژوهش با روش علی مقایسه ای، در جامعه دانش آموزان سال اول دبیرستانهای پسرانه شهرستان دره شهر، شامل ۵۱۱پسر در سال تحصیلی ۹۱/۹۰انجام شد. نمونه پژوهش تعداد ۲۱۷ نفر بود که با روش نمونه گیری منظم و سیتماتیک انتخاب شدند . در این تحقیق برای گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه های مقیاس عملکرد خانواده بلوم ، پرسش نامه شادکامی آکسفورد ، مقیاس تاب آوری کانر- دیوید سون(CD_RISC) و آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده گردید . برای تحلیل داده های جمع آوری شده از آزمون لونز و تی برای گروه های مستقل استفاده گردید . نتایج مقایسه متغیر های انگیزه پیشرفت ، تاب آوری و شادکامی در دانش آموزان دارای خانواده های با عملکرد پایین و عملکرد بالا ،نشان داد که در متغیر های انگیزه پیشرفت و شادکامی بین دانش آموزان دارای خانواده های با عملکرد پایین و عملکرد بالا تفاوت معنی داری وجود دارد اما درمقایسه متغیر تاب آوری بین دانش آموزان دارای خانواده های با عملکرد پایین و عملکرد بالا با دو متغیر دیگر تفاوت معنا داری بدست نیامد.
واژه های کلیدی : عملکرد خانواده، انگیزه پیشرفت، شادکامی، تاب آوری، دانش آموزان متوسطه، شهرستان دره شهر.