پایان نامه تحلیل و ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی روستاها

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۲
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۳
۱-۴- اهداف پژوهش ۴
۱-۴-۱- هدف کلی ۴
۱-۴-۲- اهداف جزیی ۴
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۵
فصل دوم: ادبیات و پیشینه‌ی تحقیق
۲-۱- ادبیات پژوهش ۷
۲-۱-۱ تعاریف نظری مفاهیم پژوهش ۷
۲-۱-۱-۱ شورا ۷
۲-۱-۱-۲ مجلس شورای اسلامی‌ ۹
۲-۱-۱-۳ تعریف و مفهوم عملکرد ۹
۲-۱-۱-۴ تعاریف نظری ارزیابی عملکرد ۱۰
۲-۱-۲ تاریخچه شورا در جهان ۱۶
۲-۱-۳ شورای روستا ۱۷
۲-۱-۴ اولین شورای روستا ۱۷
۲-۱-۵ اجرای طرح اصلاحات ارضی ۱۸
۲-۱-۶ پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شوراها ۱۹
۲-۱-۷ شورای روستایی در بعد از انقلاب ۲۰
۲-۱-۸ برگزاری اولین و دومین دوره انتخابات شورای شهر و روستا ۲۱
۲-۱-۹ جایگاه قانونی ارزیابی عملکرد در ایران ۲۲
۲-۱-۱۰ پیشینه تجربی تحقیق ۲۳
فصل سوم:چارچوب نظری
۳-۱- مدیریت روستایی و انواع آن ۲۷
۳-۲- امتیازات مدیریت سنتی ۲۸
۳-۳- مدیریت دولتی ۲۸
۳-۳-۱- ویژگی‌های مدیریت دولتی ۲۹
۳-۳-۲- امتیازات مدیریتی دولتی ۲۹
۳-۳-۳- معایب مدیریت دولتی ۳۰
۳-۴- مدیریت و توسعه روستایی ۳۰
۳-۵- سازمان‌های محلی در ایران ۳۲
۳-۶- اهداف شوراهای اسلامی ۳۵
۳-۷- وظایف شوراهای اسلامی ۳۸
فصل چهارم:روش تحقیق
۴-۱- روش تحقیق ۴۱
۴-۲- جامعه آماری تحقیق ۴۱
۴-۳- نمونه آماری ۴۱
۴-۴- ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۴۱
۴-۵- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۱
۴-۶- تعاریف عملیاتی تحقیق ۴۲
فصل پنجم: یافته های پژوهش
۵-۱- تجزیه و تحلیل داده ها ۴۷
۵-۲- بخش اول: توصیف داده‌ها (آمار توصیفی) ۴۷
۵-۳- بخش دوم: تحلیل داده‌ها (آمار تحلیلی) ۱۰۶
۵-۳-۱- مطالعات همبستگی ۱۰۶
۵-۴- بررسی فرصیات تحقیق ۱۰۷
۵-۴-۱- فرضیه اول ۱۰۷
۵-۴-۲- فرضیه دوم ۱۰۸
۵-۴-۳- فرضیه سوم ۱۰۹
۵-۴-۴- فرضیه چهارم ۱۱۰
۵-۴-۵- فرضیه پنجم ۱۱۱
۵-۴-۶- فرضیه ششم ۱۱۲
فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد
۶-۱- نتیجه‌گیری ۱۱۴
۶-۲- پیشنهادات ۱۱۷
منابع ۱۱۸
پیوست ها
پرسشنامه ۱۲۲