پایان نامه تحلیل رابطه عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۴
۱-۲- بیان مسئله ۴
۱-۳- متغیرهای پژوهش ۹
۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
۱-۵- سوال های تحقیق ۱۰
۱-۵-۱- سوال اصلی ۱۰
۱-۶- فرضیه های تحقیق ۱۰
۱-۶-۱- فرضیه اصلی ۱۰
۱-۶-۲- فرضیههای فرعی ۱۰
۱-۷- اهداف تحقیق ۱۱
۱-۷-۱- هدف اصلی تحقیق ۱۱
۱-۷-۲- اهداف جزئی ۱۱
۱-۸- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق ۱۱
۱-۹- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح ۱۲
۱-۹-۱- تعهد سازمانی ۱۲
۱-۹-۱-۱- تعهد عاطفی ۱۲
۱-۹-۱-۲- تعهد مستمر ۱۲
۱-۹-۲- تنوّع مهارت ۱۲
۱-۹-۳- هویّت وظایف ۱۳
۱-۹-۴- اهمیّت شغلی ۱۳
۱-۹-۵- بازخورد ۱۳
۱-۹-۶- استقلال ۱۳
فصل دوم: ادبیات موضوع
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- تعهد سازمانی ۱۵
۲-۳- ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی ۱۶
۲-۳-۱- تعهد عاطفی ۱۶
۲-۳-۲- تعهد مستمر ۱۸
۲-۳-۳- تعهد هنجاری ۱۹
۲-۴- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ۲۰
۲-۴-۱- عوامل فردی ۲۱
۲-۴-۲- عوامل سازمانی ۲۱
۲-۴-۳- عوامل غیرسازمانی ۲۱
۲-۵- عوامل مؤثر بر تعهد عاطفی ۲۲
۲-۵-۱- ویژگی های شخصی ۲۲
۲-۵-۲- ویژگی های مبتنی بر نقش ۲۲
۲-۵-۲-۱- ویژگی های ساختاری ۲۳
۲-۵-۲-۲- تجربیات کاری ۲۳
۲-۶- عوامل مؤثر بر تعهد مستمر ۲۴
۲-۶-۱- حجم و میزان سرمایه گذاری های فرد در سازمان ۲۴
۲-۶-۲- درک قابلیت دستیابی به جایگزین های شغلی ۲۵
۲-۷- عوامل مؤثر بر تعهد هنجاری ۲۷
۲-۸- انواع تعهد ۲۹
۲-۸-۱- تعهد نسبت به مشتری ۳۰
۲-۸-۲- تعهد نسبت به سازمان ۳۰
۲-۸-۲-۱- خوشنام کردن سازمان ۳۰
۲-۸-۲-۲- حمایت از مدیریت رده بالا ۳۰
۲-۸-۲-۳- عمل کردن براساس ارزش‌های سازمان ۳۱
۲-۸-۳- تعهد نسبت به خود ۳۱
۲-۸-۴- تعهد نسبت به افراد و گروه کاری ۳۱
۲-۸-۵- تعهد نسبت به کار و وظیفه (تکلیف) ۳۱
۲-۹- دیدگاه‌های نوین درباره تعهد سازمانی ۳۲
۲-۹-۱- دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی ۳۳
۲-۹-۱-۱- دیدگاه ریچرز ۳۳
۲-۹-۱-۲- دیدگاه بکر و بیلینگس ۳۳
۲-۹-۲- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی ۳۴
۲-۹-۳- الگوهای چند بعدی ۳۵
۲-۹-۳-۱- مدل اریلی و چتمن ۳۵
۲-۹-۳-۲- مدل «می یر و آلن» ۳۵
۲-۹-۳-۳- مدل آنجل و پری ۳۶
۲-۹-۳-۴- مدل ما یر و شورمن ۳۶
۲-۹-۳-۵- مدل پنلی و گولد ۳۷
۲-۹-۴- سایر دیدگاه‌ها درباره تعهد سازمانی ۳۷
۲-۹-۴-۱- تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی‌ربطی است ۳۷
۲-۹-۴-۲- تعهد سازمانی واقعاً مهم است ۳۹
۲-۱۰- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ۳۹
۲-۱۱- رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی ۴۰
۲-۱۲- مفهوم تعهد حرفه‌ای ۴۱
۲-۱۲-۱- دیدگاه‌های ناظر بر تعارض تعهد حرفه‌ای و سازمانی ۴۲
۲-۱۲-۲- دیدگاه‌های ناظر بر سازگاری تعهد حرفه‌ای و سازمانی ۴۳
۲-۱۳- فرآیند ایجاد تعهد سازمانی ۴۴
۲-۱۳-۱- پذیرش ۴۴
۲-۱۳-۲- تعیین هویت کردن یا همانندسازی ۴۴
۲-۱۳-۳- درونی شدن ۴۴
۲-۱۴- تعهد سازمانی و عملکرد شغلی ۴۴
۲-۱۵- تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی ۴۵
۲-۱۶- تعهد سازمانی وماهیت شغل ۴۵
۲-۱۷- تعهد سازمانی و تأخیر کارکنان ۴۶
۲-۱۸- تعهد سازمانی و غیبت کارکنان ۴۷
۲-۱۹- تعهد سازمانی و ترک خدمت ۴۸
۲-۲۰- ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی ۴۸
۲-۲۰-۱- پایه های تعهد ۴۹
۲-۲۰-۲- مدل، دو بعد برای تعهد پیشنهاد می کند ۴۹
۲-۲۰-۳- تعهد به عنوان یک مفهوم دو بعدی : زمان و طبیعت ۵۰
۲-۲۰-۴- زمان و تعهد : تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود ۵۰
۲-۲۰-۵- طبیعت تعهد : ابزاری در مقابل عاطفی ۵۱
۲-۲۱- ویژگی های شغل ۵۲
۲-۲۱-۱- نظریه های مرتبط با ویژگی های شغل ۵۲
۲-۲۱-۲- مدل خصوصیات ویژه شغل ۵۲
۲-۲۱-۲-۱- تئوری ویژگی های شغلی ۵۳
۲-۲۱-۳- نظریه ویژگی های ضروری شغل ۵۳
۲-۲۱-۴- الگوی ویژگی های شغلی ۵۴
۲-۲۱-۵- طراحی مجدّد مشخصه های شغلی ۵۵
۲-۲۱-۶- ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی ۵۶
۲-۲۱-۶-۱- مشخّصه ها یا ابعاد مختلف شغلی ۵۶
۲-۲۲- نتایج و پیامدهای طرّاحی مجدّد شغل ۶۶
۲-۲۲-۱- اثر بخشی کاری ۶۸
۲-۲۲-۲- کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت ۶۸
۲-۲۳- اقدامات مؤثر جهت ارتقاء ابعاد پنج گانه شغلی ۶۹
۲-۲۳-۱- ترکیب وظایف ۶۹
۲-۲۳-۲- تشکیل واحدهای طبیعی کار ۶۹
۲-۲۳-۳- برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری ۷۰
۲-۲۳-۴- گسترش عمودی مشاغل ۷۱
۲-۲۳-۵- باز نمودن کانالهای بازخورد ۷۱
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۷۴
۳-۲- روش تحقیق ۷۴
۳-۳- جامعه آماری تحقیق ۷۵
۳-۴- اندازه نمونه و روش نمونه گیری ۷۵
۳-۵- روش نمونه گیری ۷۷
۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات ۷۷
۳-۷- ابزار اندازه گیری تحقیق ۷۸
۳-۸- روایی و پایایی ۷۹
۳-۹- آزمون پایانی تحقیق ۸۰
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۸۴
۴-۲- بررسی توصیفی اطلاعات ۸۴
۴-۳- بررسی استنباطی اطلاعات ۸۷
۴-۴- بررسی فرضیات تحقیق ۸۷
۴-۴-۱- فرضیه اصلی ۸۷
۴-۴-۲- فرضیه های فرعی ۸۸
۴-۴-۲-۱- فرضیه اول ۸۸
۴-۴-۲-۲- فرضیه دوم ۹۱
۴-۴-۲-۳- فرضیه سوم ۹۴
۴-۵- بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی ۹۸
۴-۶- رگرسیون و مدل سازی خطی ۱۰۲
۴-۶-۱ – رگرسیون خطی چندگانه ۱۰۲
۴-۷- تعیین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ۱۰۲
۴-۸- بررسی صحت معادله رگرسیون ۱۰۶
۴-۸-۱- تجزیه و تحلیل باقیمانده‌ها ۱۰۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۱۱
۵-۳- پیشنهادات ۱۱۵
۵-۳-۱- پیشنهاداتی به مدیران سازمان ۱۱۵
۵-۳-۲- پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران ۱۱۷
منابع فارسی ۱۱۸
منابع لاتین ۱۲۰

پیوست‌ها
پرسشنامه ۱۲۲
چکیده لاتین ۱۲۵

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره۲-۱- چهار دیدگاه مختلف تعهد ۳۴
جدول شماره ۳-۱: توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه تحقیق حاضر ۷۸
جدول شماره۴-۱ : توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنس ۸۴
جدول شماره ۴-۲ : توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تحصیلات ۸۵
جدول شماره ۴-۳ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد و ویژگی های شغلی کارکنان ۸۷
جدول شماره ۴-۴ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و ویژگی های شغلی ۸۸
جدول شماره ۴-۵ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و هویت وظایف ۸۸
جدول شماره ۴-۶ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و اهمیت شغلی ۸۹
جدول شماره ۴-۷ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و تنوع مهارت کارکنان ۸۹
جدول شماره ۴-۸ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و استقلال شغلی ۹۰
جدول شماره ۴-۹ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و دریافت بازخورد ۹۰
جدول شماره ۴-۱۰ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و ویژگی های شغلی ۹۱
جدول شماره ۴-۱۱ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و هویت وظایف ۹۱
جدول شماره ۴-۱۲ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و اهمیت شغلی ۹۲
جدول شماره ۴-۱۳ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و تنوع مهارت ۹۲
جدول شماره ۴-۱۴ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و استقلال شغلی ۹۳
جدول شماره ۴-۱۵ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و دریافت بازخورد ۹۳
جدول شماره ۴-۱۶ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و ویژگی های شغلی ۹۴
جدول شماره ۴-۱۷: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و هویت وظایف ۹۴
جدول شماره ۴-۱۸ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و اهمیت شغلی ۹۵
جدول شماره ۴-۱۹: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و تنوع مهارت ۹۵
جدول شماره ۴-۲۰: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و استقلال شغلی ۹۶
جدول شماره ۴-۲۱ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و دریافت ۹۶
جدول شماره ۴-۲۲ :خلاصه نتایج آزمون همبستگی پیرسون ۹۷
جدول شماره ۴-۲۳ : جدول توافقی بین جنس و ویزگی های شغل ۹۸
جدول شماره ۴-۲۴ : نتایج آ نالیز واریانس ۹۸
جدول شماره ۴-۲۵ : جدول توافقی بین تحصیلات و ویژگی های شغلی ۱۰۰
جدول شماره ۴-۲۶ : نتایج آنالیز واریانس ۱۰۰
جدول شماره ۴-۲۷ : نتایج متغیرهای ورودی و خروجی در مدل رگرسیون چندگانه ۱۰۳
جدول شماره۴-۲۸ : نتایج ضرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیون ۱۰۳
جدول شماره۴-۲۹: نتایج آنالیز واریانس ۱۰۴
جدول شماره ۴-۳۰ : نتایج ضرایب مدل رگرسیونی ۱۰۵
جدول شماره ۴-۳۱ : نتایج خروج قدم به قدم متغیرهای مستقل تحقیق از مدل رگرسیونی ۱۰۵
جدول شماره۴-۳۲: نتایج آزمون K-S جهت بررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده های مدل ۱۰۷
جدول شماره ۴-۳۳: نتایج آزمون استقلال جهت بررسی مستقل بودن توزیع باقیمانده های ۱۰۸

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره۴-۱ : توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنس ۸۵
نمودار شماره ۴-۲ : توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تحصیلات ۸۶
نمودار شماره ۴-۳ : میانگین پاسخهای مربوط به ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی ۹۹
نمودارشماره ۴-۴ : میانگین پاسخهای مربوط به ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی ۱۰۱
نمودارشماره ۴-۵ : نمودار احتمال نرمال ۱۰۶
نمودار شماره ۴-۶ : نمودار پراکنش مانده ها در برابر زمان ۱۰۷
نمودارشماره ۴-۷ : نمودار پراکنش مانده ها در برابر ها ۱۰۹

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره۲-۱- مدل سه بخشی تعهد سازمانی ۲۹
شکل شماره۲-۲- مدل مشخّصه های شغلی هاکمن ـ الدهام ۴۷
شکل شماره۲-۳- مدل چهاربخشی تعهد ۴۹
شکل شماره ۲-۴ : نتایج بالا بودن و پایین بودن توان انگیزشی شغل بعنوان تابعی از مهارت ۶۲
شکل شماره ۲-۵ : روابط موجود بین رضایت ناشی از عوامل زمینه ای شغل و شدّت نیاز ۶۵
شکل شماره۲-۶ : مدل مشخّصه های شغلی هاکمن ـ الدهام ۶۷
شکل ۲-۷ : مدل کامل مشخصه های شغلی ۷۲